PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

Tato pravidla upravují základní principy poskytované služby, jejich cíl, poslání a způsob péče, vedoucí k podpoře kvalitního a důstojného života člověka. Jsou závazné pro klienty DS Domovinka i pro pracovníky CSPS o.p.s.PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Tato pravidla upravují základní principy poskytované služby, jejich cíl, poslání a způsob péče, vedoucí k podpoře kvalitního a důstojného života člověka. Jsou závazné pro klienty DS Domovinka i pro pracovníky CSPS o.p.s.

Základní informace o službě:

Čas a místo poskytování služeb DS Domovinka:

Službu poskytujeme na dvou pracovištích:

Denní stacionář Domovinka Harmonie II, (Souběžná 1746. 500 12 Hradec Králové) poskytuje služby v době:
PO – PÁ 7.00 – 15.30 - běžná pracovní doba
(V individuálních případech lze domluvit prodloužení pobytu na této Domovince do 17.00 hodin.)

Denní stacionář Domovinka Zámostí (Zámostí 325, 500 09 Hradec Králové) PO – PÁ 7.00 – 15.30 - běžná pracovní doba

Pokud zajišťujeme přepravu klienta, odjíždí se z Domovinky přibližně kolem 14.45 hod.
Kontakty: 720 652 956, e-mail: domovinka@csps-hk.cz, 725 450 089

Komu službu poskytujeme

Služby v DS Domovinka poskytujeme klientům, kteří si vlastními silami nemohou zajistit základní životní potřeby a potřebují zvýšenou a pravidelnou pomoc druhé osoby. Jedná se zejména o klienty s demencí, či s jiným zdravotním problémem, které s sebou přináší závislost na pomoci. Vítáme spolupráci pečující rodiny. Služby v Domovince poskytujeme na základě sociálního šetření, prováděného v domácnosti klienta. Rozhovor je strukturovaný podle tiskopisu, který je zároveň žádostí o službu a záznamem o jednání se žadatelem. Žadatel musí být schopen převozu a spolupracovat při něm (příp. s využitím služeb Dosia).

Komu službu neposkytujeme

Službu neposkytneme těm klientům, kterým nebudeme moci zajistiti bezpečnou službu z toho důvodu, že je nad fyzické možnosti pracovnic přímé péče (a to i v případech, kdy nelze použít zvedák pro přesun, nebo těm, kteří použití zvedáku odmítnou). Služby neposkytneme klientům s projevy agresivity. Službu neposkytujeme při nedostatku kapacity a osobám s infekčním onemocněním (či s podezřením na infekční onemocnění).

Smlouva o poskytování služeb

Na sjednaný rozsah služeb je mezi CSPS o.p.s. a klientem je vždy uzavírána písemná smlouva, kterou je možno po předchozí oboustranné dohodě měnit dodatky. Smlouva je vlastnoručně podepsána klientem a oprávněným pracovníkem CSPS o.p.s. Podnět ke změně podává klient pečovatelce nebo sociální pracovnici, vedoucí okrsku DS.

Individuální plán péče (IPP)

Individuální plán péče je písemné stanovení rozsahu a průběhu služby, (to znamená, jak se bude služba konkrétnímu klientovi poskytovat), sjednané mezi klientem a sociální pracovnicí. Toto ujednání lze měnit. Součástí plánu je tiskopis „realizace služby“ do kterého pečovatelé/pečovatelky zaznamenávají denně datum poskytnutí služby, a kdykoliv (při změnách péče, nebo způsobu provádění) ve frekvenci minimálně 1x za 14 dnů (při obvyklém poskytování služeb, které se nemění) průběh provádění úkonů a aktivit. Záznamy jsou prováděny společně s klientem. Klient v individuálním plánu, nebo v tiskopise „realizace“ může vyjádřit své potřeby či pochvaly. V individuálních případech pro komunikaci s rodinnými pečujícími lze zavést sešit vzkazů, či sdělení, který si klient/ka vozí s sebou na DS.

Odhlášení služby

Klient je povinen provést odhlášení plánované služby, nejpozději 1 den předem do 12.00 hod. Výjimkou jsou stavy ohrožení zdraví, případně neplánovaná, akutní hospitalizace. Pokud služba nebude včas odhlášena, bude klientovi účtována doprava (zbytečná cesta do místa jeho bydliště) a přihlášený oběd (cena oběda).

Realizace služby v denním stacionáři Domovinka:

 • Klienti denního stacionáře užívají celé prostory tohoto zařízení (šatna, denní místnost, ložnice, místnost pro pracovní terapii, chodbu, WC). V doprovodu pečovatelek pak koupelnu a jídelnu. Klienti absolvují vycházky a pobyty venku, vždy v doprovodu pečovatelek – s dopomocí, případně s chodítkem, vozíkem. Pokud se někdo z různých důvodů vycházky nezúčastní, je zajištěna péče na DS.
 • Klienti zůstávají v oděvu, ve kterém přijedou z domu – dle ročního období (podle vlastního přání se mohou převléci, svrchní oděv odkládají s pomocí pečovatelky v šatně), přezouvají se do pohodlné, ale bezpečné domácí obuvi, případně mohou zůstat v jiné pohodlné obuvi.
 • Pro případ volání zdravotnické služby – RZP vyžadujeme od pečujících rodin vyplnění ICE karty a její aktualizaci v případě změny.
 • Klienty do DS podle předchozí dohody svážíme a opět zpět rozvážíme domů, nebo si rodinní příslušníci dovoz a odvoz zajišťují sami. Klienta na Domovince si vždy přebírá pečovatelka. Způsob doprovodu klienta zpět rodinným pečujícím je rovněž předem s rodinou dojednán. Pokud klient je schopen odejít domů sám, je tato skutečnost přesně dojednána s rodinou v písemné podobě – založena v dokumentaci, IPP.
 • V průběhu pobytu lze klientům bezplatně zapůjčit pomůcky (chodítko, vozík, hole).
 • Na oběd chodí klienti v doprovodu pečovatelek společně do jídelny. Oběd podle individuálních potřeb lze podat i v prostorách DS. Obědy je třeba přihlásit nebo odhlásit alespoň 1 den předem. Neodhlášený oběd si může pečující rodina týž den vyzvednout v jídelně. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd bude účtován. Klient si může přinést oběd i z domu. Pokud klient nesní celý oběd, může si zbytek jídla odnést domů. Klient si vybírá z nabídky jídel, s dopomocí pečovatelky, či rodinného příslušníka (jídelní lístek možno poslat domů).
 • Klient nebo pečující rodina si přinese svoje suroviny na vaření kávy nebo čaje, ze kterých pak budou připravovány nápoje. V rámci pobytu jsou nabízeny pramenitá voda a čaj – zajištění pitného režimu.
 • Pokud se převlékání předpokládá, je nutné oblečení dodat.
 • Hygienické potřeby pro koupání a ošetření kůže si klient přinese vlastní. (Koupel: šampón, mýdlo – sprchový gel, pěnu do koupele, tělové mléko atd. podle zvyklostí klienta. Dále inkontinentní pomůcky, náhradní oděv). Ručníky a žínky jsou v rámci úkonu poskytovány.
 • Nad požitím léků, které klient užívá, je zajištěn dohled pečovatelkou. Nadávkované léky předá rodinný příslušník, nebo si je klient přiveze s sebou v osobním zavazadle. Toto je předmětem záznamu v IPP
 • Pracovnice DS mohou poskytnout pečující rodině informaci o průběhu pobytu klienta. Konzultaci poskytne výhradně sociální pracovnice – vedoucí DS. Provozní věci v zájmu klienta nebo pečující rodiny lze řešit v průběhu dne telefonicky: DS Harmonie II: 720 652 956, 49 5272 242 – po přepojení, DS Zámostí mobil č.: 722 563 825
 • Při zhoršeném zdravotním stavu klienta, bude rodina bezprostředně informována a bude dohodnut další postup, nebo bude přímo volána RZP. Pečující rodina, nebo klient má povinnost oznamovat pracovníkům DS Domovinka (720652956) změny zdravotního stavu (projevů chování) zejména infekční onemocnění, případně jiné hygienické ohrožení ze strany klienta.
 • Pracovníci DS Domovinka mají právo odmítnout provedení úkonu, který není předmětem smlouvy (změny lze dojednat dodatkem ke smlouvě, pokud to umožní kapacita DS).
 • Pracovníci DS Domovinka mají právo odmítnout péči, pokud by se pracovník cítil ohrožen na zdraví, nebo pokud by utrpěl psychickou újmu – verbální nebo fyzická agrese uživatele. Stejně tak i v případě jiného narušování provozu Domovinky a sdílení skupiny dalších klientů.
 • CSPS o.p.s. má právo změnit dojednaný čas péče z naléhavých provozních důvodů nebo z důvodů jiných okolností (klimatické podmínky, havárie, jiné vážné okolnosti znemožňující provoz DS).
 • Pokud klient nedojde sám otevřít (v případech dovozů a odvozů klienta) poskytuje klient klíč od bytu – domu, proti potvrzení o jeho převzetí. Před vstupem do bytu – ještě před odemknutím, pečovatelé dle domluvy zazvoní, před i po odemčení bytu jsou povinni zaťukat a ihned oznamovat, že přichází pracovník denního stacionáře.

Rámcový časový harmonogram činností a aktivit, aktuálně upravován dle individuální potřeby:

7:00 – 8:30
Příchod klientů na Domovinku (svoz autem CSPS, nebo doprovod s RP).
7:00 – 9:00
Po příchodu na domovinku klienti dostávají čaj, kávu, příp. si snědí svačinu z domu. Sledují TV, rozhovory s pečovatelkou, dopomoc na WC.
9:00 – 9:15
Společné plánování aktivit téhož dne (vychází z týdenního plánu a skladby klientů), plynule navazuje orientace realitou – datum, den, rok počasí, roční období, co bude k obědu, kdo má svátek, události dne.
9:15 – 9:30
Tělesné cvičení – skupinové s různými pomůckami. Účast je dobrovolná a zapojení dle schopností. Koupel dle rozpisu.
9:45 – 11:15
Řízené aktivizační programy, kognitivní trénink, gastroterapie, při vhodném počasí vycházky, reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami).
11:15 – 11:30
Příprava na oběd a odchod do jídelny.
11:30 – 12:30
Oběd v jídelně, pitný režim, včetně dohledu nad požitím léků.
12:40 – 13:15
Polední odpočinek (v ložnici na lůžku, nebo v křesle s podnožní podložkou) Klienti, kteří neodpočívají, mohou dokončit pracovní aktivity, poslech hudby.
13:00 -14:15
Odpolední káva, čaj, svačina. Případná terapie v reminiscenční místnosti Reminka. Při vhodném počastí se tato aktivita může realizovat na terase. Na Zámostí na zahradě.
14:15 – 14:15
Příprava na odjezd domů (hygiena, dopomoc nebo asistence na WC, společné přezouvání a oblékání), úklid po pracovní terapii. Při vhodném počasí vycházka před dům, posezení na lavičkách.

Úhrada za poskytnuté služby

Úhradu poskytnutých služeb provádí klient dle platného seznamu úhrad (ceníku). Pokud netrvá celou hodinu, úhrada se úměrně krátí, to znamená, že cena za službu se může měnit dle skutečně spotřebovaného času. Úhradu za služby lze provést v hotovosti vedoucí okrsku (na pracovišti DS Zámostí též p. pečovatelce), nebo bezhotovostní platbou na účet poskytovatele 187182264/0300, a to po obdržení faktury (způsob doručení faktury je domluven). Poskytovatel může upravovat výši úhrad za služby DS v rozsahu zákona č.108/06 Sb. a prováděcí vyhlášky č.505/06 Sb. v platném znění. O změně výše úhrad služeb DS bude klient informován minimálně 1 měsíc předem.

Ukončení poskytování služeb

Smlouvu lze ukončit podle čl. VII uzavřené smlouvy. Pokud služba (s výjimkou dlouhodobé hospitalizace) není využívána po dobu 6 měsíců, bude ukončena ze strany poskytovatele.

Stížnosti, připomínky, podněty

Klient (nebo jím pověřená osoba) má právo na stížnost na jemu poskytovanou službu DS, podle čl.VI smlouvy. Stížnost může podávat osobně, telefonicky, písemně, e-mailem, anonymně (schránka na dveřích ředitelky CSPS, o.p.s. v Harmonii II, Souběžná 1746). Se stížností se může obrátit na pečovatelku, sociální pracovnici = vedoucí DS, koordinátorku sociálních služeb č.tel. 725450089, ředitelku CSPS o.p.s. (č.tel.725450087), písemně na adresu Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové, e-mail: csps.hk. @csps-hk.cz. Vyřízení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce, podaná stížnost, ověření její oprávněnosti, přijetí možných opatření je vyřizováno neprodleně, nejdéle do 30 kalendářních dnů. V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením, může tento podat odvolání na tyto orgány: Předsedkyně správní rady CSPS o.p.s., Škroupova 975, 500 02 Hradec Králové, Magistrát města, tř. ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám., 500 03 Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha. Podněty a připomínky k poskytované péči jsou řešeny v rámci individuálního plánu, nebo osobně s klientem (koordinátorka soc.služeb, tel.725450089, ved. DS , č.tel. 720 652 956).

Ochrana osobních údajů:

Všichni zaměstnanci CSPS o.p.s. jsou povinni zachovávat povinnou mlčenlivost. Klient dává písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytování služeb DS, a má právo nahlížet do své osobní dokumentace, která je uložena na vyhrazeném místě pod uzamčením. Pro nahlížení do své osobní dokumentace musí dát písemný souhlas. Do dokumentace klientů mohou nahlížet tito pracovníci CSPS o.p.s.: ředitelka, koordinátorka soc.služeb, vedoucí okrsku DS – sociální pracovnice, pečovatel/ka, konající péči o klienta.

Bezplatné poskytování základního sociálního poradenství a nadstavbové činnosti při péči o naše klienty a pečující rodiny:

 • Poskytováním základního sociálního poradenství pomáháme klientovi řešit jeho sociální situaci ve vztahu k nárokům na sociální dávky, možnosti vhodného bydlení, získání protetických pomůcek, podle okolností nepříznivé sociální situace poskytneme další informace o využití dostupných služeb, včetně psychosociální podpory.
 • Sociální dávky: příspěvek na péči, doplatek na bydlení, příspěvek na mobilitu, a případně další. Poskytujeme pomoc při vyplnění žádosti, případně odvolání, zkonzultujeme korespondenci s úřady.
 • Bydlení: konzultace v oblasti bydlení při zhoršené sociálně zdravotní situaci s možným řešením bydlení v domech zvláštního určení.
 • Protetické pomůcky: Možnosti zapůjčení pomůcek klientům CSPS o.p.s., kteří mají uzavřenou smlouvu (chodítko, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, toaletní židle).
 • Psychosociální podpora: Čas věnovaný klientovi nasloucháním a rozhovorem s empatickým vhledem do jeho problému, jehož cílem je zlepšení sociální pozice klienta a stabilizace psychické krize, či rozlady.
 • Informace o navazujících službách: Např. doplnění služeb DS Domovinka službami tísňové péče, odlehčovací služby, klubových, vzdělávacích, sportovních a zájmových organizací, služby knihoven, domovy seniorů, služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou, příp. další.
 • Sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice – vedoucí služeb DS, koordinátorka sociálních služeb.

Odborné poradenství při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou:

Jsme certifikované pracoviště a Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pro pomoc při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, nebo s jinými typy demencí. Zájemci o konzultaci se mohou telefonicky objednat (tel.720 652 956).

Popis úkonů služeb poskytovaných v DS Domovinka – specifikace provedení je sjednána v individuálním plánu péče každého klienta:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: výkon přímé pomoci a dohledu při úkonu, jedná se o veškerý oděv, obuv – přezutí, uložení do skříně-prevence záměny oblečení, indikovaně zvláštní přístupy při bandážích, ortézách, elastických punčochách.
 • Pomoc při přesunu na vozík, lůžko: (přesuny mimo WC) – pomocí l nebo 2 pracovníků. Manipulace s vozíkem, přesun z inv. vozíku na židli, křeslo, lůžko, vanu či židli ve sprše a zpět, zajištění prevence otlaků, urovnání oděvu, uspokojivá poloha těla, přikrytí, použití manipulačních pomůcek. Použití vertikálního zvedáku.
 • Pomoc při prostorové orientaci, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: podpora kl. při chůzi s chodítkem, na vozíku, doprovod od auta na stacionář a zpět, do jídelny, zajištění bezpečnosti, individuální časová a prostorová orientace.
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití: uvaření kávy, čaje, nalití vody, podání na stolek – do ruky, zajištění pitného režimu, podpora kultury stravování, urovnání stravy na talíři, mytí nádobí, nakrájení stravy, krmení – vkládání soust do úst, podpora zachování schopnosti samostatné konzumace jídla, pomoc při držení hrnečku, použití brčka, lahvičky, dohled nad požitím léků, podání svačiny z domu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny: mytí rukou po použití WC, před jídlem, po prac. terapii – dotaz, dohled, použití mýdla, osušení rukou, příp. použití krému, kontrola zavření vody. Hygiena úst – pokud je třeba.
  Koupel/vana, sprcha.
  Koupel: Napuštění vody a kontrola teploty, mytí vlasů, pomoc s mytím všech částí těla podle stupně soběstačnosti klienta. Dle přání odpočinek ve vaně, závěrečné osprchování vypuštění vody, osušení těla vsedě, či ve stoje, ošetření pokožky krémem, vysušení vlasů, stříhání nehtů na rukou pouze v případech bezpečného provedení (neprovádíme např. při diabetu, užívání léků na ředění krve, či v případech zvýšené možnosti poranění).
 • Pomoc při použití WC: doprovod na WC, pomoc při svlékání, oblékání, přesun – bezpečné posazení na WC, použití nástavce, výměna inkont. pomůcek, očista, očista pomocí bidetové spršky, doprovod zpět, hygiena toalety.

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době.
 • poskytování služby (oběd)

Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností: ranní komunita, skupinová orientace realitou, tělesné cvičení, individuální podpora chůze.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoci při dalších aktivitách: podpora vzájemné komunikace mezi klienty ve skupině, pomoc s volbou tématu, podpora zapojení klientů do diskuse, poslech hudby, sledování TV, společné luštění křížovek a kvízů, četba.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování: skupinové aktivity – gastroterapie, petterapie, arteterapie, společenské hry, tematické rozhovory a činnosti, reminiscenční techniky, společné vycházky v okolí DS

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci, vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 • např. pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči, mobilitu, systém sociálních služeb, atd.

Fakultativní úkony, poskytované pouze k základním úkonům:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek v rámci pobytu na stacionáři (zdarma)
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek (do domácnosti)
  invalidní vozík
  mechanické chodítko
  toaletní židle
  drobné pomůcky (hole, nástavec na WC, sedačky do vany)
 • Svoz klientů na Domovinku a zpět domů: doprovod z domu do auta, pomoc při nástupu, zapnutí bezpečnostních pásů.

Zpracovala: H. Vostrovská, 26.8.2020

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 720 652 956 (sociální pracovnice, vedoucí DS), informace a sjednání služby
  E-mail: domovinka@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.