ETICKÝ KODEX

Etický kodex  pracovníků centra sociální pomoci a služeb, o.p.s. (dále CSPS, o.p.s.)

1. Etické zásady

1.1. Služby, které poskytuje Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., jsou založeny na hodnotách demokracie a ochrany  lidských práv, pracovníci Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. ,  se řídí se zákony ČR, respektují Listinu základních práv a svobod.
Tento etický kodex dokumentem principů morálky a chování zaměstnanců CSPS o.p.s.

1.2. Pracovníci CSPS, o.p.s. respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3. Pracovník CSPS o.p.s. respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

1.4. Pracovník CSPS o.p.s. pomáhá jednotlivcům, skupinám a komunitám  občanů svými službami, znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi zvládání obtížné životní situace.

1.5. Pracovník CSPS o.p.s. musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

2. Pravidla etického chování pracovníka pečovatelské služby

2.1. Ve vztahu ke klientovi

2.1.1. Pracovník CSPS o.p.s. vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.

2.1.2. Pracovník CSPS o.p.s. jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů, ctí uživatele služeb jako rovnocennou bytost a chovají k nim respekt. V každém ohledu respektují svobodné rozhodování  klientů , jejich právo žít život podle svých vlastních představ.

2.1.3. Pracovník CSPS o.p.s. pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Jednají a rozhodují nestranně a zdržují se všeho co by mohlo ohrozit důvěru klienta.

2.1.4. Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu nebo tehdy, když jsou ohroženy další osoby.

2.1.5. Pracovník CSPS o.p.s. dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok a které potřebují  pro zajištění svých základních potřeb, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto
poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné problémy klienta týkající se dalších sfér jeho života. Pracovníci CSPS o.p.s. dbají na to, aby nedocházelo k zneužívání poskytované pomoci a služeb.

2.1.6. Pracovník pečovatelské služby hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

2.2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

2.2.1. Pracovník CSPS o.p.s. odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Respektuje poslání , principy a cíle služeb.

2.2.2. Snaží se ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům. K majetku CSPS o.p.s. se chovají tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě.
Zachovávají mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit  oprávněné zájmy zaměstnavatele.

2.2.3. Pracovníci CSPS o.p.s. se chovají a vystupují  na veřejnosti vždy tak, aby chránili dobré jméno organizace a nesnižovali její
důvěru v očích veřejnosti.

2.3. Ve vztahu ke svým kolegům

2.3.1. Pracovník pečovatelské služby respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

2.3.2.Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Oprávněné kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem. Dbá na podporu týmové práce a kolegiality.

2.3.3. Pracovníci CSPS o.p.s. při kontaktu se svými spolupracovníky dodržují pravidla slušného chování, navzájem se podporují a ve své pracovní činnosti a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.
Respektují specifický charakter dalších odborností v rámci CSPS o.p.s.

2.4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

2.4.1. Pracovník CSPS o.p.s. dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

2.4.2. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně a služeb a uplatňování nových přístupů a metod.

2.4.3. Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním.

2.4.4. Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnost řešit etické problémy.

2.4.5. Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociálních služeb a sociální práce.

2.5. Ve vztahu ke společnosti

2.5.2. Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek klientů tím, že podněcuje změny v procesu komunitního plánu obce, regionu.

2.5.4. Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro klienty svých služeb.

3. Postup  řešení při porušení tohoto etického kodexu.

Při zjištění etického konfliktu (nebo i domněnce o jeho existenci)  informuje pracovník svého nadřízeného a žádá vyjasnění problému. Pokud je porušení tohoto etického kodexu prokázáno, je posuzováno jako porušení pracovní kázně.

Tento etický kodex vychází z kodexu sociálního pracovníka (SSP ČR)  a  je závazný pro všechny pracovníky Centra sociální pomoci a služeb o.p.s.

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.