VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Základní informace

Adresa – sídlo organizace:
Centrum sociální pomoci služeb, o.p.s., Souběžná 1746
500 12 Hradec Králové

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
IČ: 25999044
Bankovní spojení: 187182464/0300
DIČ: CZ25999044

Formy poskytování:

 • Terénní v domácnosti klienta.
 • Ambulantní ve středisku osobní hygieny v sídle společnosti.

Kapacita služby:

 • Denní kapacita terénní služby: 226 klientů.
 • Denní kapacita ambulatntní služby: 6 klientů.

Identifikátor služby: 9735411

Cílová skupina:

 • Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Senioři.

Rozsah základních činností služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí 27-64 let.
 • Mladší senioři 65-80 let.
 • Starší senioři.

Zákonné důvody odmítnutí služby:

 • Osobě, která nepatří do cílové skupiny.
 • Organizace (poskytovatel) nemá kapacitu na poskytnutí služby, o kterou je žádán- pokud osobě v období kratším než 6 měsíců byla poskytovatelem vypovězena smlouva z důvodu porušení povinností, plynoucí ze smlouvy.
 • Pečovatelskou službu poskytujeme terénní a ambulantní.

Provozní doba pro terénní pečovatelskou službu:

Pondělí – pátek 7.00 – 15.30 hod. , odpolední služba 16.00 – 20.00 hod. Služba je určena pro úkony osobní péče.
Sobota, neděle svátky 8.00 – 20.00 hod. pro úkony osobní péče
Územní vymezení služby: Město Hradec Králové a přilehlé obce ke správnímu obvodu města, obce do 20 km

Provozní doba pro ambulantní službu:

Pondělí – pátek 7.00 – 15.00 hod.

Poslání a cíle služby:

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, občanům se zdravotním nebo chronickým duševním onemocněním, žijícím v domácnostech v těch nepříznivých sociálních situacích, kdy si vlastními silami nemohou zabezpečit základní životní potřeby a je nutná pomoc druhé osoby. Cílem služby je zlepšení kvality života, podpora setrvání v domácím prostředí co nejdelší dobu, pomoc pečující rodině a zlepšení pocitu bezpečí a jistoty klienta, že nezůstane bez potřebné pomoci v činnostech, které sám nezvládá a právě s pomocí pečovatelské služby může zůstat přiměřeně aktivně a žít důstojný život. Cílem je i optimální nastavení sociálních, zdravotních a veřejných zdrojů služeb, a to podle aktuálních potřeb uživatelů. Cílem je podpora aktivního přístupu klienta ke své samostatnosti a k motivaci k takovým činnostem, které nevedou k neodůvodněném prohlubování závislosti na pečovatelské službě.

Dlouhodobý cíl CSPS o.p.s.:

 • Uspokojovat potřeby cílové skupiny se zřetelem na demografický vývoj – stárnutí populace a podpora života v přirozeném domácím prostředí (časová dostupnost)
 • Zajišťování prostředků pro provoz terénní služby (automobily, prostředky pro manipulaci s klientem)..
 • Principy poskytování pečovatelské služby:.
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, na základě jeho osobních potřeb pomoci a podpory, je naším partnerem pro dojednávání rozsahu pomoci (s výjimkou osob, které mají určeného opatrovníka).
 • Respektujeme soukromí klienta a ostatní jeho práva dle Listiny práv a svobod, chráníme jeho práva a důstojnost, v soukromí i na veřejnosti.
 • Respektujeme uplatňování vlastní vůle klienta při jeho rozhodování, jeho autonomii.
 • Vytváříme prostředí důvěry a kvalitního lidského, profesionálního vztahu.
 • Spolupracujeme s pečující rodinou, ale respektujeme přání klienta.
 • Podporujeme aktivitu klienta, jako prevenci vzniku závislosti na péči.
 • Podporujeme začleňování klienta do společnosti.
 • Zajišťujeme ochranu osobních údajů.

Formy poskytování pečovatelské služby:

 • Poskytujeme péči v domácnostech klientů, případně na jiných místech, souvisejících s poskytovanou péčí a v ambulantních službách střediska osobní hygieny v sídle společnosti.
 • Podporujeme průběžnou komunikaci s klientem, rodinou.
 • Poskytujeme bezplatné základní sociální poradenství.
 • Nabízíme využívání dalších veřejných zdrojů za účelem komplexní pomoci, veřejně dostupné služby nenahrazujeme a klientům umožníme je využít např.formou doprovodu.
 • Pracujeme s klienty se specifickými potřebami (demence, poruchy zraku, sluchu, atd.).

Průběh služby

 • Žadatel o službu (fyzická osoba, instituce) kontaktuje naši organizaci – výše uvedené kontakty nebo osobně, v pracovní době nejlépe po předchozím objednání), kde sdělí základní informace o potřebě pomoci konkrétní osobě a její nepříznivou sociální situací .
 • Při tomto prvním kontaktu získá od kompetentních pracovníků základní informace o službě, případně další poradenství podle rozsahu nepříznivé sociální situace.
 • Mezi žadatelem (zprostředkovatelem) a sociální pracovnicí - vedoucí PS je sjednán termín návštěvy žadatele v domácnosti za účelem sociálního šetření.
 • Sociální šetření je záznam z jednání mezi žadatelem a Centrem sociální pomoci a služeb o.p.s., ve kterém je definovaná nepříznivá sociální situace a způsob jejího řešení poskytnutím pečovatelské služby, jejího rozsahu, ceny, frekvence a cílů pomoci. Údaje v sociálním šetření jsou stvrzeny podpisem žadatele a pracovníka CSPS o.p.s.
 • Jak bude služba konkrétně poskytována, se sjednává v individuálním plánu péče, který je rovněž s klientem vyjednáván a stvrzen podpisem. V tomto individuálním plánu jsou zaznamenávány všechny změny péče a to vždy po dohodě s klientem. Zároveň je individuální plán péče společně s klientem přehodnocován tak, aby naplňoval cíl pomoci.
 • Na základě výše sjednaných potřeb klienta, vzájemně poskytnutých informací a dohodnutých postupech je mezi žadatelem a Centrem sociální pomoci a služeb o.p.s. uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. Ve smlouvě je uveden druh, frekvence a úhrada služeb podle ceníku pečovatelské služby. Přílohou smlouvy jsou vnitřní pravidla. Smlouva může být dodatkem měněna. Obsah smlouvy před jejím podpisem je s klientem pročten, vysvětlen její obsah, případně ponechán v domácnosti k prostudování.
 • Sociální pracovnice, vedoucí okrsku PS při zahájení péče představí klientovi pečovatelku, která většinou bude i klíčovým pracovníkem klienta.
 • Klient hradí službu podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonu na základě elektronické evidence (čtečka). V klientově domácnosti je tiskopis „dodací list služby“, kde stvrzuje podpisem vykonanou službu a seznam kódů pro elektronickou evidenci času a tiskopis „realizace služby“, ve kterém je zaznamenáván průběh služby Vyúčtování skutečně spotřebovaného času skutečně provedených úkonů klient obdrží za uplynulý měsíc do 10. dne následujícího měsíce a je povinen tuto částku uhradit do 10ti kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel vyúčtování. Úhradu provádí v hotovosti p. pečovatelce, nebo do pokladny organizace v sídle společnosti, případně elektronicky na účet organizace. Úhrady ceny obědů platí klient dopředu. Za včas odhlášené obědy (např. hospitalizace) budou vyplaceny vratky.
 • Klient má možnost v průběhu dopolední pracovní doby se dotazovat na průběh péče, nebo sdělovat různé okolnosti péče.

Podněty a stížnosti na službu – způsob podání a vyřizování.

Klient si může stěžovat na způsob poskytování služby, aniž by měl pocit ohrožení.O tomto svém právu je informován, toto jeho právo je zakotveno i ve smlouvě.

Stížnost může podávat:

 • Klient nebo jeho zákonný zástupce.
 • Rodinný příslušník nebo jiná pověřená osoba, hájící zájem klienta.
 • Zaměstnanec.

Formy podání stížnosti:

 • Písemně.
 • Ústně.
 • Zprostředkovaně (prostřednictvím jiné pověřené osoby) pro projednání přímo v domácnosti klienta.
 • Telefonicky, e-mailem.
 • Anonymně.

Kontakty pro podávání stížností:

Vyřizování stížností:

 • Ředitelce společnosti (písemně na adresu.sídla společnosti, tel. 495 272 242, e-mail csps.hk@csps-hk.cz, dana.hynkova@csps-hk.cz.
 • Sociální pracovnici (veoucí okrsku peč.služby), která musí stížnost přijmout a vždy informovat vedení společnosti, a to i v případě,že stížnost vyřeší sama.
 • Předsedkyni správní rady (JUDr.Eva Vašková, tel 495 211 637).

V případě nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti se následně může obrátit na:

 • Magistrát města, tř.ČSA 408, Hradec Králové 3.
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1/376, Praha.
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Lhůty pro vyřízení stížnosti:

Stížnost řešíme neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů, a to písemně. V případě, že klient nevyžaduje písemnou odpověď, zapíše se tento jeho projev vůle do evidence podaných stížností.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY DOMOVINKA

Doba poskytování - provozní doba denního stacionáře Domovinka

pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.

(po dohodě do 17.00 hodin)

Všichni pracovníci Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. chápou tento veřejný závazek jako poslání své práce, ve kterém realizují osobnostní a profesní dovednosti a znalosti ve prospěch společnosti, resp. života seniorů.

Poslání, cíle a cílová skupina

Služby o seniory v denním stacionáři pomáhají  seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo chronicky nemocným v tíživých sociálních situacích, kdy si vlastními silami nemohou zabezpečit základní životní potřeby a potřebují pravidelnou a zvýšenou pomoc druhé osoby, nebo hledají kontakt se svými vrstevníky (a po zbytek dne žijí ve vlastních domácnostech.)

Cílem našich služeb je poskytnutí takové pomoci, která umožní klientům setrvat v domácím prostředí, nebo v péči rodiny co nejdelší dobu. Naší pomocí - službami, péčí, aktivizací a psychickou podporou - chceme uživatelům přispět k zachování jejich navyklému způsobu života, spokojenosti a pocitu jistoty. Pomáháme tak i pečující rodině.

Cílová skupina:

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

Věková struktura:

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Principy a formy poskytování pečovatelské služby

 • individuální přístup a psychická podpora /uživatel je náš partner pro veškeré dojednávání
 • respektování soukromí a lidských práv / soulad s platnými předpisy a normami
 • uplatňování vlastní vůle uživatele služeb / uživatel si sám rozhoduje o způsobu poskytování služby
 • posilování autonomie / podpora uživatele v jeho rozhodováních
 • vytváření prostředí důvěry a lidského vztahu / osobnostní a profesní předpoklad pracovníků CSPS o.p.s.
 • ochrana práv a důstojnosti uživatele

Formy spolupráce s uživatelem

 • trvalá komunikace s uživatelem, dohled, podpora, motivace, povzbuzování
 • poskytování bezplatného sociálního poradenství a podpory uživateli i pečující rodině
 • využívání a zprostředkování dalších veřejných zdrojů pomoci a služeb
 • podpora aktivního života uživatelů
 • aktivní spolupráce s uživateli se specifickými potřebami (poruchy zraku, sluchu, demence, atd.)
 • podpora upevňování a nácviku schopností a dovedností
 • vytváření příjemného a přátelského domácího prostředí v Domovince

Základní pravidla pro poskytování služby v denním stacionáři 

(provozní pravidla obdrží každý uživatel při sepsání smlouvy)

 • služby denního stacionáře  poskytujeme v prostorách zařízení - Domovince
 • žadatel ( nebo rodina, známý, lékař, úřady,....) kontaktuje naši organizaci - viz uvedené kontakty
 • u zájemce o tuto službu v Domovince  provede sociální pracovnice formou rozhovoru sociální šetření (záznam do příslušného tiskopisu)
 • při sociálním šetření jsou zájemci (případně i přítomné rodině) podány veškeré potřebné informace a zodpovězeny otázky, související s poskytovanou službou
 • na základě sociálního šetřeni se zájemcem  je na dojednané služby (mezi zájemcem a CSPS o.p.s.)  uzavřena písemná smlouva, kde jsou určena práva a povinnosti obou stran, druh a frekvence služby, její cena, doba platnosti,  možnost odvolání a možnost podávat stížnosti.
 • uzavřená smlouva může být po dohodě obou stran měněna a to rozšířením nebo zúžením služeb
 • výkon sjednaných služeb provádí pečovatelka - pracovnice sociálních služeb, která je uživateli představena při první návštěvě Domovinky
 • s uživatelem sociální pracovnice sestaví individuální plán péče, podle kterého bude péče prováděna a který může být měněn na základě společného hodnocení (pečovatelka - uživatel), obsahuje společné ujednání (s uživatelem) o způsobu provádění péče, které uživateli vyhovuje
 • klient má právo podávat stížnosti na poskytovanou službu na kontaktní místa, jejichž seznam má k dispozici (provozní pravidla pečovatelské služby)
 • uživatel (nebo jeho rodina) má možnost kdykoliv - v průběhu hlavní pracovní doby se dotazovat nebo záležitosti péče konzultovat na telefonních číslech, které má k dispozici.
 • uživateli, který závažným způsobem narušuje soužití skupiny ostatních uživatelů, nebo má projevy agresivity,  n e l z e  službu Domovinky poskytovat
 • uživatelům Domovinky je  zvýšeně poskytována a zajišťována bezpečnost při výkonů služeb
 • uživatel má právo na přiměřená rizika

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

Poslání společnosti

Posláním CSPS o. p. s. je poskytování odborného sociálního poradenství občanům, kteří se ocitli v náročné sociální a životní situaci. Manželské a rodinné poradny prostřednictvím poskytování informací, doporučení a další pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami a aby plnili optimálně svoji funkci v rodině ve smyslu zásad Zákona o rodině. Výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporují soudržnost rodiny a mezilidských vztahů. CSPS o. p. s. svými službami pomáhá tyto nepříznivé sociální situace zvládat.

Cíl odborného sociálního poradenství a cílová skupina

Cílem je zajistit dostupnou, bezplatnou a odbornou (psychologickou a sociálně právní) pomoc. Cílem je podpora a pomoc člověku, který se ocitl v náročné sociální a životní situaci, k poznání a řešení jejich obtíží tak, aby se dostal do přiměřené psychické a sociální pohody. Cílem je seberealizace a nezávislost uživatelů služby, podpora jejich samostatnosti a posílení jejich sociálního začleňování.

Uživatelem se může stát občan z Královéhradeckého kraje (v případě akutní krize z celé ČR), který pociťuje problémy v těchto oblastech: vztahy v rodině, manželské a partnerské vztahy, rozvodové a porozvodové problémy, mezilidské vztahy, životní krize, nezaměstnanost, hrozící sociální vyloučení, psychiatrická onemocnění (podpůrná terapie).

Principy poskytování odborného sociálního poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sociální statut, je apolitické. Pro uživatele jsou bezplatné, důvěryhodné, odborné, diskrétní, nezávislé, dostupné, respektují individualitu každého uživatele.

Mnaželské a rodinné poradny spolupracují s dalšími návaznými veřejnými a sociálními službami.

Společnost pravidelně a aktuálně informuje veřejnost o svých službách – informační letáky, webové stránky, účastní se komunitního plánování Magistrátu města a poskytuje individuální informace o službách.

 Poslání manželských a rodinných poraden

Naším posláním je poskytování sociálního a psychologického poradenství rodinám s dětmi, manželům, partnerům i jednotlivcům tak, aby se zlepšila jejich schopnost řešit problémy vlastními silami.

Naše cíle

 • zajištění dostupné, bezplatné a odborné pomoci
 • podpora uživatelů v řešení tíživých situací tak, aby dosáhli přiměřené psychické a sociální pohody
 • podpora seberealizace a nezávislosti uživatelů
 • podpora získávání nových dovedností uživatelů tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení nebo ohrožení dětí

Principy naší práce

 • individuální přístup
 • diskrétnost, možnost anonymity
 • odbornost- naši činnost odborně zaštiťuje Asociace manželských a rodinných poradců
 • bezplatnost
 • bezpečné prostředí bez předsudků
 • atmosféra důvěry
 • dodržování etických zásad

Na kvalitu a průběh služby si klienti mohou stěžovat u vedoucí poradny, ředitelky CSPS o.p.s., předsedkyně správní rady, Krajském úřadě nebo u Asociace manželských a rodinných poradců.

Postup podání stížnosti je vyvěšen v poradnách a na požádání ho sdělí každý pracovník poradny.

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.