VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Základní informace

Adresa - sídlo organizace:
Centrum sociální pomoci služeb, o.p.s., Souběžná 1746
500 12 Hradec Králové

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
IČ: 25999044
Bankovní spojení: 187182464/0300
DIČ: CZ25999044

Formy poskytování:

 • Terénní v domácnosti klienta.
 • Ambulantní ve středisku osobní hygieny v sídle společnosti.

Kapacita služby:

 • Denní kapacita terénní služby: 226 klientů.
 • Denní kapacita ambulatntní služby: 6 klientů.

Identifikátor služby: 9735411

Cílová skupina:

 • Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Senioři.

Rozsah základních činností služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí 27-64 let.
 • Mladší senioři 65-80 let.
 • Starší senioři.

Zákonné důvody odmítnutí služby:

 • Osobě, která nepatří do cílové skupiny.
 • Organizace (poskytovatel) nemá kapacitu na poskytnutí služby, o kterou je žádán- pokud osobě v období kratším než 6 měsíců byla poskytovatelem vypovězena smlouva z důvodu porušení povinností, plynoucí ze smlouvy.
 • Pečovatelskou službu poskytujeme terénní a ambulantní.

Provozní doba pro terénní pečovatelskou službu:

Pondělí – pátek 7.00 – 15.30 hod. , odpolední služba 16.00 – 20.00 hod. Služba je určena pro úkony osobní péče.
Sobota, neděle svátky 8.00 – 20.00 hod. pro úkony osobní péče
Územní vymezení služby: Město Hradec Králové a přilehlé obce ke správnímu obvodu města, obce do 20 km

Provozní doba pro ambulantní službu:

Pondělí – pátek 7.00 – 15.00 hod.

Poslání a cíle služby:

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, občanům se zdravotním nebo chronickým duševním onemocněním, žijícím v domácnostech v těch nepříznivých sociálních situacích, kdy si vlastními silami nemohou zabezpečit základní životní potřeby a je nutná pomoc druhé osoby. Cílem služby je zlepšení kvality života, podpora setrvání v domácím prostředí co nejdelší dobu, pomoc pečující rodině a zlepšení pocitu bezpečí a jistoty klienta, že nezůstane bez potřebné pomoci v činnostech, které sám nezvládá a právě s pomocí pečovatelské služby může zůstat přiměřeně aktivně a žít důstojný život. Cílem je i optimální nastavení sociálních, zdravotních a veřejných zdrojů služeb, a to podle aktuálních potřeb uživatelů. Cílem je podpora aktivního přístupu klienta ke své samostatnosti a k motivaci k takovým činnostem, které nevedou k neodůvodněném prohlubování závislosti na pečovatelské službě.

Dlouhodobý cíl CSPS o.p.s.:

 • Uspokojovat potřeby cílové skupiny se zřetelem na demografický vývoj – stárnutí populace a podpora života v přirozeném domácím prostředí (časová dostupnost)
 • Zajišťování prostředků pro provoz terénní služby (automobily, prostředky pro manipulaci s klientem)..
 • Principy poskytování pečovatelské služby:.
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, na základě jeho osobních potřeb pomoci a podpory, je naším partnerem pro dojednávání rozsahu pomoci (s výjimkou osob, které mají určeného opatrovníka).
 • Respektujeme soukromí klienta a ostatní jeho práva dle Listiny práv a svobod, chráníme jeho práva a důstojnost, v soukromí i na veřejnosti.
 • Respektujeme uplatňování vlastní vůle klienta při jeho rozhodování, jeho autonomii.
 • Vytváříme prostředí důvěry a kvalitního lidského, profesionálního vztahu.
 • Spolupracujeme s pečující rodinou, ale respektujeme přání klienta.
 • Podporujeme aktivitu klienta, jako prevenci vzniku závislosti na péči.
 • Podporujeme začleňování klienta do společnosti.
 • Zajišťujeme ochranu osobních údajů.

Formy poskytování pečovatelské služby:

 • Poskytujeme péči v domácnostech klientů, případně na jiných místech, souvisejících s poskytovanou péčí a v ambulantních službách střediska osobní hygieny v sídle společnosti.
 • Podporujeme průběžnou komunikaci s klientem, rodinou.
 • Poskytujeme bezplatné základní sociální poradenství.
 • Nabízíme využívání dalších veřejných zdrojů za účelem komplexní pomoci, veřejně dostupné služby nenahrazujeme a klientům umožníme je využít např.formou doprovodu.
 • Pracujeme s klienty se specifickými potřebami (demence, poruchy zraku, sluchu, atd.).

Průběh služby

 • Žadatel o službu (fyzická osoba, instituce) kontaktuje naši organizaci – výše uvedené kontakty nebo osobně, v pracovní době nejlépe po předchozím objednání), kde sdělí základní informace o potřebě pomoci konkrétní osobě a její nepříznivou sociální situací .
 • Při tomto prvním kontaktu získá od kompetentních pracovníků základní informace o službě, případně další poradenství podle rozsahu nepříznivé sociální situace.
 • Mezi žadatelem (zprostředkovatelem) a sociální pracovnicí - vedoucí PS je sjednán termín návštěvy žadatele v domácnosti za účelem sociálního šetření.
 • Sociální šetření je záznam z jednání mezi žadatelem a Centrem sociální pomoci a služeb o.p.s., ve kterém je definovaná nepříznivá sociální situace a způsob jejího řešení poskytnutím pečovatelské služby, jejího rozsahu, ceny, frekvence a cílů pomoci. Údaje v sociálním šetření jsou stvrzeny podpisem žadatele a pracovníka CSPS o.p.s.
 • Jak bude služba konkrétně poskytována, se sjednává v individuálním plánu péče, který je rovněž s klientem vyjednáván a stvrzen podpisem. V tomto individuálním plánu jsou zaznamenávány všechny změny péče a to vždy po dohodě s klientem. Zároveň je individuální plán péče společně s klientem přehodnocován tak, aby naplňoval cíl pomoci.
 • Na základě výše sjednaných potřeb klienta, vzájemně poskytnutých informací a dohodnutých postupech je mezi žadatelem a Centrem sociální pomoci a služeb o.p.s. uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. Ve smlouvě je uveden druh, frekvence a úhrada služeb podle ceníku pečovatelské služby. Přílohou smlouvy jsou vnitřní pravidla. Smlouva může být dodatkem měněna. Obsah smlouvy před jejím podpisem je s klientem pročten, vysvětlen její obsah, případně ponechán v domácnosti k prostudování.
 • Sociální pracovnice, vedoucí okrsku PS při zahájení péče představí klientovi pečovatelku, která většinou bude i klíčovým pracovníkem klienta.
 • Klient hradí službu podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonu na základě elektronické evidence (čtečka). V klientově domácnosti je tiskopis „dodací list služby“, kde stvrzuje podpisem vykonanou službu a seznam kódů pro elektronickou evidenci času a tiskopis „realizace služby“, ve kterém je zaznamenáván průběh služby Vyúčtování skutečně spotřebovaného času skutečně provedených úkonů klient obdrží za uplynulý měsíc do 10. dne následujícího měsíce a je povinen tuto částku uhradit do 10ti kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel vyúčtování. Úhradu provádí v hotovosti p. pečovatelce, nebo do pokladny organizace v sídle společnosti, případně elektronicky na účet organizace. Úhrady ceny obědů platí klient dopředu. Za včas odhlášené obědy (např. hospitalizace) budou vyplaceny vratky.
 • Klient má možnost v průběhu dopolední pracovní doby se dotazovat na průběh péče, nebo sdělovat různé okolnosti péče.

Podněty a stížnosti na službu – způsob podání a vyřizování.

Klient si může stěžovat na způsob poskytování služby, aniž by měl pocit ohrožení.O tomto svém právu je informován, toto jeho právo je zakotveno i ve smlouvě.

Stížnost může podávat:

 • Klient nebo jeho zákonný zástupce.
 • Rodinný příslušník nebo jiná pověřená osoba, hájící zájem klienta.
 • Zaměstnanec.

Formy podání stížnosti:

 • Písemně.
 • Ústně.
 • Zprostředkovaně (prostřednictvím jiné pověřené osoby) pro projednání přímo v domácnosti klienta.
 • Telefonicky, e-mailem.
 • Anonymně.

Kontakty pro podávání stížností:

Vyřizování stížností:

 • Ředitelce společnosti (písemně na adresu.sídla společnosti, tel. 495 272 242, e-mail csps.hk@csps-hk.cz, dana.hynkova@csps-hk.cz.
 • Sociální pracovnici (veoucí okrsku peč.služby), která musí stížnost přijmout a vždy informovat vedení společnosti, a to i v případě,že stížnost vyřeší sama.
 • Předsedkyni správní rady (JUDr.Eva Vašková, tel 495 211 637).

V případě nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti se následně může obrátit na:

 • Magistrát města, tř.ČSA 408, Hradec Králové 3.
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1/376, Praha.
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Lhůty pro vyřízení stížnosti:

Stížnost řešíme neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů, a to písemně. V případě, že klient nevyžaduje písemnou odpověď, zapíše se tento jeho projev vůle do evidence podaných stížností.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY DOMOVINKA

Doba poskytování - provozní doba denního stacionáře Domovinka

DS Domovinka Harmonie II, Souběžná 1746, Hradec Králové 12: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod. (po dohodě do 17.00 hod.)

DS Domovinka Zámostí, Zámostí 325, Hradec Králové 9: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.

Cílová skupina

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Senioři.

Věková struktura

 • Dospělí (27- 64 let).
 • Mladší senioři (65-80 let).
 • Starší senioři (nad 80 let).

Poslání a cílová skupina denního stacionáře CSPS o.p.s.

Posláním denního stacionáře je poskytování služeb a denní péče seniorům, zdravotně postiženým, zejména však osobám s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba nebo jiný typ demence) kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při péči o vlastní osobu, hygieně, stravování, aktivizačních činnostech, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů nebo obstarávání osobních záležitostí.

Cíl služeb denního stacionáře CSPS o.p.s.

Cílem poskytovaných služeb v denním stacionáři je taková pomoc a péče, která uživatelům pomůže zmírnit důsledky nepříznivé sociální situace, plynoucí ze zhoršeného zdravotního stavu a stáří, podpořit jejich soběstačnost, snížit závislost a celkově podpořit kvalitu a důstojnost jejich života. Cílem služeb je podpora setrvání uživatelů v jejich vlastních domácnostech co nejdelší dobu a podpora péče v rodině. Dalším cílem denního stacionáře je podpora rodinného pečovatelství. Prostředkem k naplňování cíle činností v denním stacionáři je vytváření integrujících vazeb na rodinu, případně ostatní poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a veřejné zdroje.

Metody a principy práce s klienty DS Domovinka

Základní formou služeb je individuální přístup, respektování klientova soukromí a jeho práv, vyváření prostředí důvěry, jistoty, bezpečí a psychické podpory. Služby poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Pomáháme jim k posilování jejich autonomie, uplatňování jejich vlastní vůle, rovnováhy, klidu a kontrole nad vlastním životem. Každý uživatel – klient denního stacionáře má právo na připomínku nebo stížnost ke kvalitě služby, která mu je poskytována. Má rovněž právo volby a změny rozsahu služeb. Je pozorně vnímán i neverbální projev klienta, který nekomunikuje. Klient denního stacionáře se může podílet na plánování aktivizačních činností a programů podle svého zájmu. Většině klientů je poskytována vysoká míra podpory. (výrazné omezení mobility, onemocnění ACH, hygiena vč, výměny inkontinentních pomůcek). Prostory pro denní stacionář jsou upraveny tak, aby navozovaly pocit domácího prostředí a tomu odpovídá i vybavení a program denních činností. Specifické činnosti jsou realizovány s klienty s Alzheimerovou chorobou, včetně odborných konzultací a podpory jejich rodinných pečovatelů.

Denní stacionář je držitelem certifikátu kvality „Vážka“, kterou uděluje Česká alzheimerovská společnost.

Denní stacionář je Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, nabízí testování paměti a odborné sociální poradenství.

Pracovníci DS mají odbornou kvalifikaci.

Poskytované základní služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy.
 • Aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí.

Fakultativní služby

 • Dovoz a odvoz na DS a zpět domů.
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Další metody aktivizačních a terapeuetických činností

Reminiscence, gastroterapie, zooterapie, orientace vlastní osobou, cvičení, vycházky, rozhovory, tanec, zpěv, zahradničení na vyvýšených záhonech, spolupráce se ZUŠ a ZŠ.

Služby jsou poskytovány v souladu s Listinou práv a svobod, etickým kodexem, platnou legislativou a standardy kvality, Právy pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence.

Informace o službě

 • Webové stránky www: csps-hk.cz
 • Iinformační letáky.
 • Nástěnky v sídle denního stacionáře.
 • Veřejné prezentace (akce pro veřejnost).
 • Zastoupení v komunitním plánování služeb.
 • Osobní konzultace se zájemci.
 • Reklama služby na osobních autech CSPS o.p.s.

Jednání se zájemcem o službu

Většinou první kontakt se zájemcem probíhá telefonicky, případně přes kontaktní formulář z webových stránek. Sociální pracovnice poskytne komplexní informaci o požadované službě, včetně informace o jejich úhradě, zodpoví dotazy a konzultuje očekávání zájemce. Sociální pracovnice zjišťuje, zda patří do cílové skupiny. Vedení rozhovoru je přizpůsobeno specifickým potřebám žadatele. V případě dojednání je stanoven termín sociálního šetření v místě bydliště zájemce.

Odmítnutí služby

 • Žadatel nespadá do cílové skupiny.
 • DS Domovinka nemá dostatečnou kapacitu.
 • Žadatel požaduje služby, které DS Domovinka neposkytuje.

Sociální šetření

K sociálnímu šetření používáme interní tiskopis, který je zároveň i žádostí o službu. Je to strukturovaný tiskopis, kde je proveden záznam rozhovoru a popis ztížené sociální situace žadatele. Zároveň jsou popsány silné stránky (co zvládá sám) žadatele, účast rodiny na jeho péči a další jeho specifické potřeby, Součástí šetření je životní příběh žadatele, který je důležitý pro individuální péči. V rámci šetření je sjednán individuální plán péče. Pokud má žadatel opatrovníka, musí být opatrovník přítomen. Závěr sociálního šetření je indikací k poskytnutí služby. Klient obdrží informační letáky o službě. V případě nedostatečné kapacity je žadatel veden v evidenci.

Při sociálním šetření zjišťujeme: Jméno a příjmení, bydliště, kontakt na rodinné příslušníky (s jejich souhlasem), kontakt na praktického lékaře žadatele, dobrovolný údaj RČ pro případy přivolání RZP), klient (rodina) vyplňuje I.C.E. kartu.

Uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby denní stacionář Domovinka

Na základě indikace potřebné pomoci je s žadatelem (opatrovníkem) uzavřena Smlouva o poskytování služeb DS Domovinka, ve které je kromě dalších ustanovení uvedena frekvence docházky. Smlouva může být měněna dodatky. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a je uzavírána na dobu určitou, nebo neurčitou ve dvou vyhotoveních, které obdrží klient a poskytovatel (CSPS o.p.s.. služba DS Domovinka). S obsahem smlouvy je žadatel podrobně seznámen a jsou vysvětlena všechna ustanovení. Sociálnímu šetření i uzavření smlouvy může být přítomna rodina. Smlouvu podepisuje žadatel (opatrovník) a ředitelka CSPS o.p.s., případně stanovený zástupce. Součástí smlouvy jsou Vnitřní pravidla CSPS o.p.s., služba DS Domovinka a garantovaná nabídka, včetně ceníku/výše úhrady za služby.

Zahájení služby v DS Domovinka

Sociální pracovnice – vedoucí denního stacionáře, která prováděla sociální šetření přijímá a uvádí klienta do stacionáře. Seznamuje ho s ostatními uživateli, s prostředím a s pečovatelským personálem a klienta informuje o rozsahu služeb, které mu během denního pobytu mohou být poskytnuty, s rámcovým harmonogramem denních služeb a aktivit. Zároveň společně s klientem dohodne denní plán péče. Klient je seznámen se svým právem podávat podněty nebo stížnosti k službám a péči. Práci zejména s novým klientem je věnována náležitá pozornost tak, aby byla vytvořena atmosféra důvěry a přátelských vazeb. Systémově je o klienty pečováno v souladu s celostním přístupem k jeho osobě. Pomáháme našim klientům se zvládáním problémů fyzických, psychických, hygienických, stravovacích a zapojujeme je dle jejich osobních zájmů a možností do aktivizačních programů.

Pro provádění jednotlivých sociálních služeb má CSPS o.p.s. v souladu se standardy kvality zpracovány pracovní postupy (manuál), které jsou pro každého zaměstnance závazné.

Stížnosti

Stížnosti na poskytované služby může podávat klient sám, (opatrovník), rodinní příslušníci, či klientem pověřená osoba. Může se jednat i o připomínku k poskytované péči, a to i ve vztahu k prostředí, či kolektivu, případně k vyúčtování služeb. Každé takové podání je řešeno ihned, s případnou nápravou, nebo ujasněním problému a přednost má oboustranná dohoda (ustanovení smlouvy). Stížnost může být podána ústně, písemně, elektronicky. K anonymnímu podání slouží schránka ve vchodu do budovy, či schránka na dveřích ředitelky. Klient je neprodleně o vyřízení stížnosti informován.

Oprávněná stížnost či připomínka jsou podnětem ke zkvalitnění péče. Motivační jsou pochvaly od klientů, či rodinných příslušníků.

Prostředí DS Domovinka Harmonie II

 • Obývací pokoj, vybavený křesly a TV.
 • Ložnice se třemi polohovacími lůžky.
 • Terapeutická místnost s kuchyní.
 • Bezbariérový WC (+ další 2 na chodbě).
 • Konzultační místnost se zázemím pro personál.
 • Šatna.
 • Jídelna.
 • Reminiscenční místnost.
 • Bezbariérová vana.
 • Terasa s vyvýšenými záhony pro pěstování rostlin a sedacím nábytkem.
 • Přilehlý park.

Prostředí DS Zámostí

 • Obývací pokoj s křesly, TV.
 • Terapeutická místnost s kuchyní a jídelním stolem.
 • Ložnice s 2 válendami.
 • Koupelna s WC a sprchou.
 • Zahrada se zahradním nábytkem a vyvýšenými záhony pro pěstování rostlin.

Pracovníci sociálních služeb/pečovatelky jsou v nepřetržitém kontaktu s klienty, sdílí s nimi společně prostředí DS Domovinka.

Kontakty (i pro případné stížnosti)

Ředitelka CSPS o.p.s.: 725 450 089
Vedoucí DS Domovinka: 720 652 956
Předsedkyně Správní rady CSPS o.p.s.: 495 211 324
KÚ KHK: 495 817 111
Veřejný ochránce práv: 542 542 888

Aktualizace: 16.1.2023

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

Poslání společnosti

Posláním CSPS o. p. s. je poskytování odborného sociálního poradenství občanům, kteří se ocitli v náročné sociální a životní situaci. Manželské a rodinné poradny prostřednictvím poskytování informací, doporučení a další pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami a aby plnili optimálně svoji funkci v rodině ve smyslu zásad Zákona o rodině. Výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporují soudržnost rodiny a mezilidských vztahů. CSPS o. p. s. svými službami pomáhá tyto nepříznivé sociální situace zvládat.

Cíl odborného sociálního poradenství a cílová skupina

Cílem je zajistit dostupnou, bezplatnou a odbornou (psychologickou a sociálně právní) pomoc. Cílem je podpora a pomoc člověku, který se ocitl v náročné sociální a životní situaci, k poznání a řešení jejich obtíží tak, aby se dostal do přiměřené psychické a sociální pohody. Cílem je seberealizace a nezávislost uživatelů služby, podpora jejich samostatnosti a posílení jejich sociálního začleňování.

Uživatelem se může stát občan z Královéhradeckého kraje (v případě akutní krize z celé ČR), který pociťuje problémy v těchto oblastech: vztahy v rodině, manželské a partnerské vztahy, rozvodové a porozvodové problémy, mezilidské vztahy, životní krize, nezaměstnanost, hrozící sociální vyloučení, psychiatrická onemocnění (podpůrná terapie).

Principy poskytování odborného sociálního poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sociální statut, je apolitické. Pro uživatele jsou bezplatné, důvěryhodné, odborné, diskrétní, nezávislé, dostupné, respektují individualitu každého uživatele.

Mnaželské a rodinné poradny spolupracují s dalšími návaznými veřejnými a sociálními službami.

Společnost pravidelně a aktuálně informuje veřejnost o svých službách – informační letáky, webové stránky, účastní se komunitního plánování Magistrátu města a poskytuje individuální informace o službách.

 Poslání manželských a rodinných poraden

Naším posláním je poskytování sociálního a psychologického poradenství rodinám s dětmi, manželům, partnerům i jednotlivcům tak, aby se zlepšila jejich schopnost řešit problémy vlastními silami.

Naše cíle

 • zajištění dostupné, bezplatné a odborné pomoci
 • podpora uživatelů v řešení tíživých situací tak, aby dosáhli přiměřené psychické a sociální pohody
 • podpora seberealizace a nezávislosti uživatelů
 • podpora získávání nových dovedností uživatelů tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení nebo ohrožení dětí

Principy naší práce

 • individuální přístup
 • diskrétnost, možnost anonymity
 • odbornost- naši činnost odborně zaštiťuje Asociace manželských a rodinných poradců
 • bezplatnost
 • bezpečné prostředí bez předsudků
 • atmosféra důvěry
 • dodržování etických zásad

Na kvalitu a průběh služby si klienti mohou stěžovat u vedoucí poradny, ředitelky CSPS o.p.s., předsedkyně správní rady, Krajském úřadě nebo u Asociace manželských a rodinných poradců.

Postup podání stížnosti je vyvěšen v poradnách a na požádání ho sdělí každý pracovník poradny.

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.