VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby v terénu, které upravují vztah mezi klientem a poskytovatelem.

Pravidla pro poskytování pečovatelské  služeb, to nejdůležitější ze standardů kvality služeb. (to nejdůležitější ze standardů kvality služeb).
Práva a povinnosti klientů a pracovníků Centra sociální pomoci a služeb o.p.s.

I. Klient pečovatelské služby - jeho práva

 1. Využívat pečovatelskou službu v rozsahu uzavřené smlouvy a svých potřeb, a dle ujednání v individuálním plánu péče, jak bude péče poskytována. Může požádat o rozšíření (jen v rámci kapacity CSPS o.p.s.) či zúžení smlouvy.
 2. Požádat o změnu rozsahu sjednaných služeb a jejich frekvenci, pokud bude v souladu s kapacitou poskytovatele, a to minimálně 2 dny předem (žádá svoji pečovatelku, schvaluje vedoucí PS).
 3. Nahlížet o své osobní dokumentace a žádat vedoucí okrsku pečovatelské služby o její předložení ( do 48 hodin).
 4. Vypovědět smlouvu o poskytování pečovatelské služby kdykoliv bez udání důvodu.
 5. Znát, jak jsou zpracovávány jeho osobní údaje a jak dlouho jsou tato data uchovávána.
 6. Požadovat změnu klíčového pracovníka, pokud to provozní podmínky dovolí.
 7. Stěžovat si na pečovatelskou službu, na způsob provádění služby – dle níže uvedeného postupu:

  Uživatel (nebo jím pověřená osoba za uživatele) má právo na stížnost na jemu poskytovanou pečovatelskou službu. Stížnost může podávat osobně, telefonicky, písemně, e-mailem,anonymně (schránka na dveřích ředitelky CSPS, o.p.s. v Harmonii II, Souběžná 1746). Se stížností se může obrátit na pečovatelku, sociální pracovnici = vedoucí okrsku peč.služby, koordinátorce sociálních služeb č.tel. 495272242, písemně na adresu Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové, e-mail: csps.hk. @csps-hk.cz. Vyřízení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce, podaná stížnost, ověření její oprávněnosti, přijetí možných opatření je vyřizováno neprodleně, nejdéle do 30 kalendářních dnů. V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením, může tento podat odvolání na tyto orgány: Předsedkyně správní rady CSPS o.p.s., Škroupova 975, 500 02 Hradec Králové, Magistrát města, tř.ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám., 500 03 Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha.

 8. Seznámit se se standardy kvality Centra sociální pomoci a služeb o.p.s., které podrobně upravují poskytování pečovatelské služby (lze o ně požádat svoji pečovatelku nebo vedoucí).
 9. Být včas informován o změně poskytnutí služby ze strany poskytovatele. Využívat bezplatného sociálního poradenství v rozsahu a kapacitě, sjednaném s vedoucím pracovníkem CSPS o.p.s.
 10. Mít k dispozici informační letáky.

II. Klient pečovatelské služby – jeho povinnosti

 1. Respektovat rozsah sjednaných úkonů ve smlouvě a jejich specifikaci v individuálním plánu péče.
 2. Uhradit poskytnuté služby dle předloženého vyúčtování (faktury), nejdéle do 15.dne následujícího měsíce.
 3. Včas oznamovat změny na požadavek zajištění nebo průběhu služby ( nejméně 1 den předem), na dovoz služebním autem nejméně 3 dny předem, možno i telefonicky. (Neodhlášená a sjednaná služba bude účtována).
 4. Oznamovat své pečovatelce (vedoucí) změny zdravotního stavu, zejména infekční onemocnění, případně jiné hygienické ohrožení domácnosti.
 5. Ctít zásady slušného chování k pracovníkům pečovatelské služby.
 6. Poskytnout prostředky vybavení domácnosti k zajištění služby.
 7. Nepožadovat plnění služby i pro rodinného příslušníka uživatele, nebo služby nad rámec sjednaných úkonů ve smlouvě.

III. Pracovníci Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. (poskytovatel) – jejich povinnosti

 1. Dle okolností dodržovat dohodnutý čas k zajištění služby s tolerancí 15 minut.
 2. Pokud dojde ze strany pečovatele ke změně dohodnutého času, tuto okolnost uživateli oznámí co nejdříve.
 3. Klientovi předložit k podpisu dodací list služby a spotřebovaný čas vyznačit elektronicky na terminálu (čtečka).
 4. Zachovávat povinnou mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby.
 5. Vytvářet prostředí důvěry, zachovávat lidskou důstojnost a chránit práva uživatele.
 6. Respektovat svobodné rozhodnutí uživatele a podporovat klienta v aktivním přístupu k životu, k zapojování do běžných aktivit.
 7. Podporovat klienta při využívání běžných zdrojů.
 8. Chránit a respektovat soukromí uživatele.
 9. Nepřijímat od uživatele výhody (dary) a postupovat podle Směrnice CSPS.

IV. Pracovníci Centra sociální pomoci a služeb, o.p.s. – jejich práva:

 1. Předat uživatele do péče jinému pracovníkovi, pokud se tento domnívá, že by mohlo dojít k podjatosti při výkonu služby a péče by tak nebyla poskytnuta profesionálně (osobní, pracovní důvody).
 2. Odmítnout úkol, který není předmětem smlouvy, nebo specifikace v individuálním plánu (s výjimkou dalšího ujednání o dodatku ke smlouvě).
 3. Odmítnout péči, pokud by se pracovník cítil jednáním klienta ohrožen na zdraví, nebo pokud by utrpěl psychickou újmu – verbální nebo fyzická agrese uživatele, ponižování, šikanování nebo znevažování, ohrožení agresívním psem.
 4. Změnit dojednaný čas péče z naléhavých provozních důvodů nebo z důvodů jiných okolností (klimatické podmínky, havárie, jiné).
 5. Nakupovat zboží v nejbližší prodejně.
 6. Podle potřeb organizace střídat pečovatele u uživatele.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon:    720 652 678, 720 651 694 (sociální pracovnice, vedoucí okrsků PS) - informace a sjednání služby
  E-mail: marika.mala@csps-hk.cz , pavlina.davidova@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242