PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Tato pravidla upravují základní principy poskytované služby, jejich cíl, poslání a způsob péče, vedoucí k podpoře kvalitního a důstojného života člověka. Jsou závazné pro klienty pečovatelské služby i pro pracovníky CSPS, o.p.s.

Čas a místo poskytování terénní pečovatelské služby:

Denně 7.00 – 20.00 hodin.
PO – PÁ 7.00 – 15.30 běžná pracovní doba
PO – PÁ 16.00 – 20.00 odpolední služba
Víkendy + Svátky 7.00 – 20.00 neposkytujeme úkony pomoci při zajištění chodu domácnosti

Službu poskytujeme v domácnosti klienta, případně na veřejném místě (doprovody), a to ve městě Hradec Králové, nebo obcích do vzdálenosti 20 km od města HK, a to do výše kapacity. V odpolední službě poskytujeme pouze úkony osobní péče (strava, hygiena)

Čas a místo poskytovaní ambulantní pečovatelské služby:

PO – PÁ 7.30 – 15.00 úkon osobní hygiena

Službu poskytujeme ve středisku osobní hygieny (přístup do zařízení a koupání v bezbariérovém prostoru – sprcha a bezbariérová vana Parker) v Harmonii II, a to do výše kapacity.

Kontakty: 720 652 678, 720 651 694, 725 450 089

Kdy službu poskytujeme:

Pečovatelskou službu poskytujeme klientům, kteří si vlastními silami nemohou zajistit základní životní potřeby, které mu umožňují život ve vlastním domácím prostředí a veřejné služby jsou pro něho z důvodu zhoršené schopnosti sebeobsluhy nedostupné. Vítáme spolupráci pečující rodiny, poskytujeme podporu psychosociální stability klienta. Pečovatelskou službu poskytujeme na základě sociálního šetření, prováděného v domácnosti klienta. Rozhovor je strukturovaný podle tiskopisu, který je zároveň žádostí o službu a záznamem o jednání se žadatelem. Klient je informován, že nenahrazujeme veřejně dostupné služby.

Smlouva na poskytování služeb:

Na sjednaný rozsah služeb je mezi CSPS o.p.s. a klientem je uzavírána smlouva, kterou je možno po předchozí oboustranné dohodě měnit dodatky. Smlouva je vlastnoručně podepsána klientem a oprávněným pracovníkem CSPS o.p.s. Podnět ke změně podává klient pečovatelce nebo sociální pracovnici, vedoucí okrsku PS. Výlučným uživatelem poskytovaných služeb je pouze klient sám, není přípustný prospěch další osoby. Pokud je četnost provádění úkonů ve smlouvě sjednán „dle potřeby“ (jedná se většinou o úkon doprovodu k lékaři nebo na instituce, případně úkon pochůzky) je nutné tento požadavek ohlásit minimálně 2 pracovní dny předem.

Individuální plán péče

Individuální plán péče je písemné stanovení rozsahu a průběhu služby, sjednané mezi klientem a sociální pracovnicí. To ujednání lze měnit. Součástí plánu je tiskopis „realizace služby“ do kterého pečovatelé/pečovatelky zaznamenávají průběh provedení úkonu, a to aktuálně kdykoliv (při změnách péče, nebo způsobu provádění), jinak minimálně 1x za 14 dnů (při obvyklém poskytování služeb, které se nemění). Záznamy jsou prováděny zásadně společně s klientem. Klient v individuálním plánu, nebo v tiskopise „realizace“ může vyjádřit své potřeby či pochvaly. V individuálních případech pro komunikaci s rodinnými pečujícími zavést sešit vzkazů, či sdělení.

Odhlášení služby:

Klient je povinen provést odhlášení plánované služby nejpozději 1 den předem do 7.15 hod. Výjimkou jsou stavy ohrožení zdraví, případně neplánovaná, akutní hospitalizace. Pokud služba nebude včas odhlášena, bude klientovi účtována zbytečná pochůzka, a to v čase 20 minut plánované služby.

Realizace služby (pravidla pro provádění pečovatelské služby)

 • Službu v domácnosti provádíme pouze za přítomnosti klienta. Odpolední službu poskytujeme jen v rozsahu osobní péče.
 • Pečovatelka/pečovatel dochází do domácnosti klienta ve sjednaných termínech, dohodnutých v individuálním plánem a po minimálně stanovenou dobu poskytuje sjednaný úkon služby za součinnosti klienta.
 • Pokud je třeba provést náročný úklid ve dvou pracovnicích (spojený s jinou péčí), klient zaplatí úhradu za čas obou pečovatelů. V mimořádných situacích domácnosti s hygienickým ohrožením zajistíme po dohodě s klientem zprostředkování úklidu profesionální firmou, který klient uhradí na své náklady.
 • Pokud klient požaduje poskytovat pouze samotný úklid, je nutné prokázat indikaci takové žádosti k pečovatelské službě, a nikoliv k veřejně dostupné úklidové službě.
 • V případě zajištění koupání, sprchování nebo přesunu z lůžka na vozík, na WC, kdy je potřeba k bezpečnému zajištění úkonu dvou pečovatelů, uhradí klient jen čas jednoho pracovníka.
 • Klient je povinen neprodleně oznamovat pečovatelce nebo sociální pracovnici okolnost svého infekčního onemocnění, případně výskyt parazitů či hlodavců v jeho domácnosti. Následně bude učiněna dohoda o rozsahu poskytování péče tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pečovatelů, nebo dalšího nežádoucího přenosu.
 • Zajištění obědů zprostředkujeme (pokud tak neučiní klient, či pečující rodina) s vývařovnou, která rozváží obědy do domácností, případně dáme kontakty. Do terénu obědy nerozvážíme. Obědy dovážíme pouze do domu Harmonie II, do výdejny jídel. Těmto klientům je pro výběr jídla poskytnut jídelníček s možností výběru ze 3 jídel.
 • Klient musí zajistit podmínky pro výkon pečovatelské služby. Jedná se o potřebné mycí prostředky pro úklid, mycí prostředky pro osobní hygienu, včetně pomůcek pro péči o inkontinenci (možný úkon nákupu). V případech převážné imobility, spojených s těžkým přesunem, který není ve fyzických možnostech pečovatelů, si zajistí polohovací postel, nebo nezbytně nutnou úpravu prostředí lůžka, případně zvedák. Pokud tyto podmínky nebudou zajištěny (alespoň zahájení řízení o pořízení polohovací postele), nebudou v tomto rozsahu úkon poskytnut.
 • S klientem je dojednán čas provedení úkonu. S ohledem na neočekávané situace v rámci jiných péčí je tolerance tohoto času 30 minut. Pokud nasmlouvaná službu nebude možno provést, má CSPS o.p.s. právo tuto službu u klienta omluvit.
 • U klienta necháváme tiskopis Realizace služby, pečovatel/ka zde provádí záznamy o poskytnuté službě, který svým podpisem klient stvrzuje.
 • S klientem dojednáme způsob vstupu do jeho domácnosti, a to takto: Pokud klient nedojde otevřít, může se rozhodnout se o poskytnutí klíčů od svého bytu poskytovateli (obdrží předávací protokol klíčů). Klíče pořídí na své náklady. Klíče převezme sociální pracovnice, vedoucí okrsku PS. Klíče konkrétního klienta jsou označeny pouze symbolem, nikoliv jménem.
 • V situacích, kdy je sjednána služba a klient neotevírá, pečovatelka tuto skutečnost oznamuje své přímé nadřízené, vedoucí okrsku pečovatelské služby (nebo koordinátorce služeb) a snaží se dále ověřovat situaci: Dotazem u sousedů zjišťuje, zda klienta neviděli, voláním, opakovaným zvoněním. Vedoucí okrsku bezprostředně situaci oznamuje rodině. Pokud tyto kontakty nejsou, zjišťuje případnou hospitalizaci, posléze kontaktuje záchranné složky IZS (RZP, policie, hasiči). Pečovatelka zůstává na místě do vyřešení situace a je v kontaktu.
 • Pečovatelka při výkonu hygienické péče a při přípravě jídla používá jednorázové rukavice, při vstupu do bytu klienta použije na boty návleky. (Zvláštní situace výskytu zdrojů nákazy a její prevence (řízené státem, MPSV, MZ, či KHS) a možného přenosu a šíření infekce jsou řešeny používáním rozšířeným sortimentem ochranných pomůcek - jednorázové obleky, ochranné štíty, roušky, dezinfekce), a je řešena specifickým interním opatřením, případně konzultována s Hygienickou stanicí a to i ve vztahu k osobní ochraně klientů a pracovníků, poskytujících péči).
 • Pokud klient má v domácnosti spotřebiče určené k poskytování služby, které neodpovídají bezpečnému provozu (vysavač, mikrovlnná trouba, sporák, varná konvice), má pečovatelka právo odmítnout jejich použití. Zároveň nabídne řešení situace nákupem nových.
 • Pečovatelka/pečovatel může odmítnout poskytnutí služby v případech verbální agresivity klienta (nebo ostatních členů domácnosti klienta) ohrožení sexuálním násilím, či ohrožení pod vlivem návykových látek.
 • Při péči o klienty s inkontinencí klientovi doporučujeme pořízení mycí pěny, která poskytne kvalitní a komfortní ošetření. Při tomto úkonu pečovatelka nebude používat mýdlo a vodu, které nezaručí kvalitní ošetření. Klient si rovněž na své náklady pořídí jednorázové pomůcky k tomuto ošetření (např. jednorázové žínky).
 • Dohled nad požitím léků je součástí úkonu příprava a podání jídla a tento úkon je popsán v individuálním plánu klienta. Pečovatelka léky nepřipravuje, pouze kontroluje nebo připomíná klientovi užití léků. Léky musí být předem připraveny v dávkovači, a to buď rodinou klienta, lékařem nebo zdravotní sestrou, nikoliv pečovatelkou. Nadávkování může zajistit pečovatelka tak, že provede úkon pochůzka k lékaři, který nadávkování do dávkovače léků provede.
 • Úkon stříhání nehtů na rukou bude prováděn pouze v případech, kdy s ohledem na stav nehtů a možné závažné zdravotní komplikace, plynoucí ze zdravotního stavu, či užívání specifických léků, (např. diabetes, užívání léků na ředění krve) nehrozí žádná rizika. Stříhání nehtů na nohou zajistíme zprostředkováním služeb odborné pedikérky.

Úhrada za poskytnuté služby

Úhradu poskytnutých provádí klient dle platného seznamu úhrad (ceníku). Pokud netrvá celou hodinu, úhrada se úměrně krátí. Čas dle seznamů kódů (každý úkon má svůj kód a klient má tento seznam doma) zaznamenává pečovatelka terminálem (čtečka kódů). Ve vyúčtování se čas zaokrouhluje na 5 minut. (viz ujednání o úhradě služeb, uvedené ve smlouvě). Úhradu za služby lze provést v hotovosti pečovatelce, nebo bezhotovostní platbou na účet poskytovatele 187182264/0300. Poskytovatel může upravovat výši úhrad za pečovatelskou službu v rozsahu zákona č.108/06 Sb. a prováděcí vyhlášky č.505/06 Sb. v platném znění. O změně výše úhrad pečovatelské služby bude klient informován minimálně 1 měsíc předem.

Ukončení poskytování služeb

Smlouvu lze ukončit podle čl. VII uzavřené smlouvy. Pokud služba (s výjimkou dlouhodobé hospitalizace) není využívána po dobu 6 měsíců, bude ukončena ze strany poskytovatele.

Stížnosti, připomínky, podněty

Uživatel (nebo jím pověřená osoba za uživatele) má právo na stížnost na jemu poskytovanou pečovatelskou službu, podle čl.VI smlouvy. Stížnost může podávat osobně, telefonicky, písemně, e-mailem, anonymně (schránka na dveřích ředitelky CSPS, o.p.s. v Harmonii II, Souběžná 1746). Se stížností se může obrátit na pečovatelku, sociální pracovnici = vedoucí okrsku peč.služby, koordinátorce sociálních služeb č.tel. 495 272 242, písemně na adresu Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové, e-mail: csps.hk. @csps-hk.cz. Vyřízení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce, podaná stížnost, ověření její oprávněnosti, přijetí možných opatření je vyřizováno neprodleně, nejdéle do 30 kalendářních dnů. V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením, může tento podat odvolání na tyto orgány: Předsedkyně správní rady CSPS o.p.s., Škroupova 975, 500 02 Hradec Králové, Magistrát města, tř.ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám., 500 03 Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha. Podněty a připomínky k poskytované péči jsou řešeny v rámci individuálního plánu, nebo osobně s klientem (koordinátorka soc. služeb, tel.725 450 089, vedoucí okrsku peč. služby, tel. 720 652 678, 720 651 694)

Ochrana osobních údajů

Všichni zaměstnanci CSPS o.p.s. jsou povinni zachovávat povinnou mlčenlivost. Klient dává písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytování pečovatelské služby, a má právo nahlížet do své osobní dokumentace, která je uložena na vyhrazeném místě pod uzamčením. Pro nahlížení do své osobní dokumentace svých rodinných příslušníků musí dát písemný souhlas. Do dokumentace klientů mohou nahlížet tito pracovníci CSPS o.p.s.: ředitelka, koordinátorka soc. služeb, vedoucí okrsku PS – sociální pracovnice, pečovatel/ka.

Bezplatné poskytování základního sociálního poradenství a nadstavbové činnosti při péči o seniory

Poskytováním základního sociálního poradenství pomáháme klientovi řešit jeho sociální situaci ve vztahu k nárokům na sociální dávky, možnosti vhodného bydlení, získání protetických pomůcek, podle okolností nepříznivé sociální situace poskytneme další informace o využití dostupných služeb, včetně psychosociální podpory:

 • Sociální dávky: příspěvek na péči, doplatek na bydlení, příspěvek na mobilitu, a případně další. Poskytujeme pomoc při vyplnění žádosti, případně odvolání, zkonzultujeme korespondenci s úřady.
 • Bydlení: konzultace v oblasti nevhodnosti bydlení při zhoršené sociálně zdravotní situace s možným řešením bydlení v domech zvláštního určení.
 • Protetické pomůcky: Možnosti zapůjčení pomůcek klientům CSPS o.p.s., kteří mají uzavřenou smlouvu (chodítko, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, toaletní židle)
 • Psychosociální podpora: Čas věnovaný klientovi nasloucháním a rozhovorem s empatickým vhledem do jeho problému, jehož cílem je zlepšení sociální pozice klienta a jeho zklidněním.
 • Informace o navazujících službách: Např. doplnění pečovatelských služeb službami tísňové péče, odlehčovací služby, klubových, vzdělávacích, sportovních a zájmových organizací, služby knihoven, domovy seniorů, služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou, příp. další.

Sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice – vedoucí okrsku pečovatelské služby, koordinátorka sociálních služeb.

Odborné poradenství při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou:

Jsme certifikované pracoviště a Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pro pomoc při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, nebo s jinými typy demencí. Zájemci se mohou telefonicky objednat (tel.720 652 956)

Popis úkonů pečovatelské služby – specifikace způsobu provedení je sjednána v individuálním plánu péče každého klienta.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Časová dostupnost: denně 7.00- 20.00 hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny. V domácnosti: Obvyklá časová frekvence pro jednoho klienta: 2x denně, max.30.min. Tento úkon obsahuje pomoc při mytí u umyvadla (včetně péče o dutinu ústní), při sprchování, nebo při koupeli ve vaně. Mycí prostředky jsou klienta (zajistíme případným nákupem). Součástí úkonu je mytí vlasů a jejich usušení, péče o kůži, nebo výměna inkontinentních pomůcek. Úkon podle náročnosti mohou vykonávat 2 pečovatelé.
 • Ve středisku osobní hygieny v Harmonii II, v bezbariérové vaně: Obvyklá časová frekvence pro jednoho klienta: 1x týdně dle předchozího objednání na č.tel. 608 450 849, 720 652 678.
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty: Obvyklá časová frekvence pro jednoho klienta: 1x týdně max. 30 min., v době po – pá, 7.00 hod. – 15.30 hod. Tento úkon obsahuje mytí vlasů, zastřižení, usušení. Stříhání nehtů dle shora uvedených pravidel tohoto dokumentu.
 • Pomoc při použití WC: Obvyklá časová frekvence pro jednoho klienta: 3x denně, max.20 min. Úkon zahrnuje pomoc při svléknutí oděvu, očistu, pomoc při mytí rukou, oblečení, vstávání z WC, případně pomoc s posazením na inv.vozík. Úkon při fyzické náročnosti mohou vykonávat i 2 pečovatelé

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: Obvyklá časová frekvence: Jednorázově předání kontaktu na dodavatele obědů podle výběru klienta. Nákup hotového jídla, nebo objednání dovozu jídla z běžně dostupných zdrojů stravování.
 • Dovoz obědů: Časová frekvence: po – pá 10.00 – 12.30 hod. /denně.
  Jídla dovážíme denně v gastronádobách, které jsou po ujednání klientům vydávány a jimi konzumovány buď v jídelně, nebo v domácnostech v budově Harmonie II. Výběr je dle jídelníčku ze 3 jídel (dodavatel Gastroteronic).
 • Pomoc při přípravě jídla a pití: Obvyklá časová frekvence: 3x denně, max. 30 min. celý týden 7.30 hod. – 20.00 hod.
  Tento úkon zahrnuje pomoc při přípravě jídla, např. nakrájení a namazání chleba, příprava surovin z lednice, uvaření čaje, kávy, ohřev jídla. Podle situace si z podaných surovin jídlo může klient připravit sám.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti – tento úkon zahrnuje:

 • Běžný úklid a údržba domácnosti: Obvyklá časová frekvence: 3x týdně (při úkonu příprava a podání stravy denně), max.30 min. v době 8.00 – 15.30 hod. (neposkytuje se o víkendu). Poskytuje se pouze v prostorách, které klient prokazatelně užívá. (poklizení věcí, ustlaní postele, větrání, setření stolu, linky, případně dle potřeby setření/zametení podlahy, likvidace odpadků) – ve spojení s úkony podání a příprava jídla nebo osobní hygieny), péče o květiny, umytí nádobí.
  Týdenní úklid (nebo v delším časovém odstupu dle klienta, uvedené v individuálním plánu)). Poskytuje se pouze v prostorách, které klient skutečně užívá (tj. např. jedna místnost a koupelna vč. WC), (setření podlahy, vysátí koberce, utření prachu, mytí koupelny, WC, převlečení lůžka, vysátí sedacího nábytku, mytí povrchů domácích spotřebičů.)
  Údržba domácích spotřebičů (vyndání uložených potravin a odledování lednice, vyvaření varné konvice, vymytí mikrovlnné trouby, výměna prachového sáčku vysavače)
  Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (mytí oken, úklid po malování zajistíme zprostředkováním úklidové firmy). Úklid silně zanedbané domácnosti neprovádíme, zajistíme úklidovou službu. Neprovádíme úklid prostor dalších rodinných příslušníků klienta, žijících ve společné domácnosti.
  Donáška vody: Jedná se o donášku vody ze zdroje pitné vody v množství, odpovídající běžné osobní spotřebě (pumpa na dvoře, cisterna při poruše rozvodu vody, pokud je v blízkosti přistavena).
  Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení: Donesení otopu (dříví, uhlí), zatopení. Vynesení popela. Úkon může být prováděn pouze v bezpečném prostředí a v kamnech, zaručujících bezpečný provoz.
  Běžné nákupy a pochůzky: Obvyklá časová frekvence: od 8.00 hod – 15.00 hod. (pondělí, středa, pátek). Nákup potravin, hyg. prostředků zajišťujeme v nejbližší prodejně požadovaného sortimentu, a to do 6 kg. Jedná se o nákup běžné spotřeby jednoho člověka (nikoliv pro rod. Příslušníky, či jiné osoby). Nelze nakupovat celá balení mouky, cukru, konzerv.
  Velký nákup (např. nezbytného vybavení domácnosti) zajistíme se službou dovozu prodejce. Klient si obsah nákupu sepíše sám, nebo společně s p. pečovatelkou. Rovněž jí předá oproti podpisu finanční zálohu na nákup. Tato záloha je vyúčtována v sešitě (zůstává u klienta). Pečovatelka nesmí hradit nákup platební kartou klienta, či vkládat do nákupu svoji finanční hotovost.
  Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy: Prádlo pereme v prádelně CSPS o.p.s. každému klientovi zvlášť. Prádlo je do prádelny předáno (případně dovezeno autem CSPS o.p.s. ve spojení s dalšími službami u klienta) v igelitové tašce s uvedením svého jména a soupisem prádla. Drobnou opravou se rozumí přišití knoflíků.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod: Obvyklá časová frekvence: Individuálně dle objednání na instituci. Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, do střediska osobní hygieny v Harmonii II, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (platí pro město Hradec Králové. Požadavek na doprovod nutno objednat 3 dny předem (podle objednaného času v dané instituci). Forma doprovodu může být pěšky, MHD, taxislužbou – v těchto případech klient hradí cestovné i za doprovod. V případech užití služebního auta CSPS o.p.s. hradí částky dle platného ceníku služeb.

Fakultativní úkony, poskytované pouze k základním úkonům (shora uvedeným)

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek: Mechanický invalidní vozík, chodítko, toaletní židle a další drobné pomůcky.
 • Jednorázový dovoz/odvoz autem CSPS o.p.s., a to ve spojení s jiným úkonem (službou) pečovatelské služby.

Aktualizace: srpen 2020
Zpracovala: H. Vostrovská

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon:    720 652 678, 720 651 694 (sociální pracovnice, vedoucí okrsků PS) - informace a sjednání služby
  E-mail: marika.mala@csps-hk.cz , pavlina.davidova@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.