SLUŽBY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

Poradenské vedení, doprovod, podpora  a skupinová práce pro pěstounské rodiny.

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové má pověření  k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

V současné době máme uzavřeny dohody s 34 rodinami na Náchodsku a 29 pěstounskými rodinami  na Broumovsku spadajícími pod OSPOD Náchod a Broumov.

Poskytujeme poradenské vedení, doprovod a podporu pěstounským rodinám tak, aby život všech členů rodiny byl spokojený a bezpečný.


Individuální konzultace pro pěstouny

Konzultace jsou vedeny odborným pracovníkem organizace (Sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog). Týkají se řešení osobních problémů pěstounů, výchovných problémů s dětmi, sourozeneckých vztahů, styku s biologickou rodinou, orientace v legislativě sociálně-právní ochrany dětí.

Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

V prostorách Manželské a rodinné poradny v Náchodě je možné uskutečnit společné setkání s účastí pracovníkem organizace, který vytváří bezpečný prostor všem účastníkům při setkávání biologické rodiny s dítětem v náhradní rodině a náhradní rodinou.

Individuální konzultace s dítětem

Konzultace jsou vedeny dle potřeb dítěte odborným pracovníkem poradny. Cílem je podporovat budování identity dětí v náhradní rodině a jejich začlenění do rodinného systému. Řeší se výchovné, vztahové a školní problémy dětí. Nabízíme individuální i rodinné terapie.

Přednášky/workshopy

Jednodenní setkání náhradních rodin. Je připraven program pro celou rodinu.

Pro rodiče (pěstouny) jsou připraveny přednášky z různých oblastí, zde se přizpůsobujeme přání klientů. Týkají se např. legislativy v NRP, speciální pedagogiky (specifické poruchy učení, problematiky dětí s ADHD, školní zralost a odklad školní docházky, učební pomůcky, individuální učební plány), výchovných problémů (předškolní období, puberta, drogy, alkohol, sourozenecká rivalita), osamostatnění dítěte z NRP dosažením zletilosti.

Pro děti je připraven zábavný program, sportovní aktivity, rukodělné práce…

Víkendové pobyty

Cílem víkendových pobytů je vzájemné seznámení pěstounských rodin, sdílení zkušeností s náhradní rodinnou péčí, získání aktuálních informací o legislativě sociálně-právní ochrany dětí, přednášky, workshopy vedené odborníky.

Program je připraven zvlášť pro dospělé a pro děti.

Zařazeny jsou i společné aktivity rodičů s dětmi (výtvarné, sportovní, kreativní)

 

Výběr ze standardů kvality organizace 
CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB o. p. s.

Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové

Pojmy a zkratky
1 Cíle a způsoby činnosti
Základní principy doprovázení:
Cílová skupina:
Ostatní cílové skupiny (v rámci dalších registrovaných služeb CSPS o.p.s.)
Činnosti vykonávané v rámci pověření k výkonu SPOD
Střet zájmů pověřené osoby a klientů – pěstounů
Služby organizace
2 ochrana práv a chránění zájmů
Dodržování lidských práv a svobod
3 prostředí a podmínky
4 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti organizace
10 Dohoda o výkonu pěstounské péče
Postup a zásady uzavírání dohody o výkonu PP
Změna údajů o klientovi
Ukončení spolupráce na žádost klienta
Vypovězení dohody ze strany organizace
11 předávání informací
12 změna situace
14 Vyřizování a podávání stížností

Pojmy a zkratky
Asistent pracovníka -Zaměstnanec organizace pomáhající při zajištění zázemí a průběhu vzdělávání např. hlídání dětí, zajištění materiálu apod.
Dohoda - Dohoda o výkonu pěstounské péče zavazující obě strany k povinnostem upravujícím pěstounskou péči
Doprovázení - Poskytování služeb vedoucích k naplňování zákonem stanovených povinností plynoucích ze zákona o NRP.
IPOD - Individuální plán ochrany dítěte
Klíčový pracovník - Pracovní pozice ve službě Manželské a rodinné poradny organizaci; pracovník mají zodpovědnost za práci s klientem/pěstounskou rodinou
Klient - Pěstounská rodina resp. všechny osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem v NRP.
NOZ - Nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. - Účinnosti nabyl dne 1. ledna 2014.
 NRP - Náhradní rodinná péče v České republice je upravena primárně zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí plus další ustanovení.
Organizace -  CSPS o. p. s. má oprávnění k výkonu SPOD
OSPOD - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Pěstoun - Osoba, jíž je na základě soudního rozhodnutí svěřeno dítě do pěstounské péče a jež má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s CSPS o. p. s.; Soud může podle ust. § 953 NOZ svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě.
Pěstounská péče - Základní povinností a oprávněním pěstouna je podle zák. č. 89/2012 Sb o dítě osobně pečovat. Rozsah práv a povinností pěstouna ve vztahu k dítěti upravuje obecně ust. § 956 NOZ.
Pracovník - Pracovník Manželské a rodinné poradny
Rodič - Pro tyto účely jde o biologického rodiče dítěte bez ohledu na omezení jeho rodičovských práv. Rodina - Skupina lidí – zpravidla rodičů a jejich dětí, kteří mezi sebou mají pevné citové vazby odpovědnost; není-li řečeno jinak, jde jak o pěstounskou tak i biologickou
rodinu.
Ředitelka organizace - Vedoucí pracovník s rozhodovací pravomocí zodpovídající na plnění povinností organizace
SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí
Týmový pracovník - Pracovní pozice ve službě Manželské a rodinné poradny; pracovník spolupracující ve dvojici s klíčovým pracovníkem na doprovázení pěstounské rodiny.
Vnitřní směrnice organizace - Stanovená pravidla vycházející ze zákonného rámce, která jsou potřebná k usnadnění organizace činností a standardizaci postupů.
 

1 Cíle a způsoby činnosti

Posláním Centra sociální pomoci a služeb o. p. s. v oblasti SPOD je doprovázet a podporovat pěstounské rodiny v naplňování jejich poslání v péči o svěřené děti na území Královéhradeckého kraje, a tak přispívat ke zdárnému přijetí a péči o dítě, které je svěřeno do pěstounské péče.
Cílem je podpora pěstounských rodin – a to jak dětí, tak i dospělých členů rodiny – a to takovým způsobem, aby bylo zajištěno bezpečí, spokojený život a naplňování potřeb dětí.

 Základní principy doprovázení:
- Podpora (pěstounů, dětí, celé rodiny, i širší rodiny)
- Důvěra, bezpečí, respekt, mlčenlivost
-  Zájem a blaho dítěte
-  Individuální přístup
- Profesionalita
- Spolehlivost, srozumitelnost
- Vzdělávání

Cílová skupina:
1.      Pěstouni (jednotlivci, páry)
2.      Děti v náhradní rodinné péči a vlastní děti v pěstounských rodinách
3.      Rodiny s dítětem (dětmi) svěřeným do pěstounské péče
4.      Zájemci o poskytování náhradní rodinné péče
5.      Každé dítě, které požádá o pomoc
6.      Výše uvedení na území Královéhradeckého kraje

 Ostatní cílové skupiny (v rámci dalších registrovaných služeb CSPS o.p.s.)
-       Rodiny s dětmi
-        Osoby v krizi
-        Senioři

Činnosti vykonávané v rámci pověření k výkonu SPOD - Podle § 48 zák. č. 359/1999 Sb. v platném znění
-  Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
-  Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Podle § 47 zák. č. 359/1999 Sb. v platném znění -  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podrobněji viz stand. č. 5)
-         Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
-    Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž organizace uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je organizace povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Střet zájmů pověřené osoby a klientů – pěstounů
-         Zaměstnanec a člen (členové) pěstounské rodiny jsou v příbuzenském, přátelském či jiném úzkém vztahu, který by zaměstnanci bránil profesionálnímu a nezaujatému výkonu práce
-     Klient si chce zajistit „lepší služby“ dárkem či protislužbou – pěstounovi vysvětlit, že dary přijímat nemůžeme, mohlo by to ohrozit vzájemnou spolupráci, důvěru, je potřeba držet profesionální hranice
-      Klíčový/ týmový pracovník rodiny je zároveň terapeutem některého dospělého člena rodiny
-      Klient nabízí vykonávat pro organizaci určitou práci, např. výpomoc při zajištění vzdělávání aj., nutnost vysvětlit dodržování profesionálních hranic
-Klient je vlastníkem majetku či nemovitosti, kterou organizace užívá 

Služby organizace
-   Individuální konzultace pro pěstouny
-   Individuální psychologická práce s dítětem (v poradně)
-  Návštěvy v rodině (terénní práce)
-   Návštěvy v rodině s odbornou konzultací (např. práce s dítětem)
-   Terapeutická práce při výkonu PP (konzultace v poradně)
-    Odborné sociálně-právní poradenství (terénní práce)
-    Speciálně pedagogické poradenství pro děti i pěstouny (terénní práce)
-    Konzultace – krizová intervence (terénní práce, telefonicky)
-    Doprovod na úřadech
-     Víkendové pobyty
-     Workshopy v rámci vzdělávání
-      Zajištění aktivního programu pro děti
-      Příprava víkendového pobytu
-     Vzdělávání pěstounů
-      Kluby pěstounů – vzdělávání
-       Asistovaný kontakt dítěte v NRP s bio-rodinou (v poradně, terénní práce)
-       Pomoc se zajištěním dočasné osobní péče o dítě
-        Výkon osobní péče o dítě (terénní práce)
-       Zajištění zkrácené přípravy pro příbuzenskou PP (v poradně)
-       Poradenství/podpora pro bio rodiče v případě, že to nejsou „naši“ pěstouni (v poradně)
-       Poradenství/podpora pro osvojitelské rodiny (v poradně)
-       Doprovod/zprostředkování návazné odborné péče (terénní práce)
-       Administrativa související s SPOD

2 ochrana práv a chránění zájmů

Platnost
od: 2. 1. 2013

 Dodržování lidských práv a svobod

Organizace dodržuje lidská práva dle Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Všichni zaměstnanci respektují práva a názory klientů. V rámci své činnosti se proto všichni zaměstnanci snaží jednat především v nejlepším zájmu dítěte. Všichni pracovníci organizace respektují to, že každé dítě má právo na soukromí, důstojné zacházení a rodinný život, a to bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců. Všechny činnosti zaměstnanců a poskytované služby se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků a také etickým kodexem organizace, které jsou přílohou tohoto dokumentu.

 V rámci předcházení porušování základních práv a svobod svými zaměstnanci se klade důraz na následující:
- všichni zaměstnanci jsou v rámci přijímacího řízení seznámeni se standardy kvality, stejně jako s interními směrnicemi, přílohami a souvisejícími dokumenty
- kromě obecných znalostí zaměstnanci průběžně absolvují tematicky zaměřené vzdělávání
- o důležitých změnách v příslušných dokumentech informuje koordinátor na týmových poradách

3 Prostředí a podmínky

Platnost od: 2. 1. 2013

Prostory poradny se nacházejí v běžné městské zástavě v Hálkově ulici v Náchodě. Budova má dvě patra a je majetkem Krajského úřadu. Prostory poradny se nacházejí v prvním patře. Prostory organizace bohužel nejsou bezbariérové – do kanceláří se lze dostat pouze po schodech. Bohužel zde není výtah, a tak je nutno pracovnicím poradny předem oznámit potřebu bezbariérového vchodu a pracovny v přízemí, aby mohly zajistit konzultaci pro imobilní klienty.Klienti, kteří přijíždějí vlastním autem, mohou v omezené míře zaparkovat ihned před poradnou – pokud je tam místo. Jinak je možnost parkování v blízkém okolí za poplatek.
V naší nabídce služeb pro pěstouny je také zajištění vzdělávání, to se pak koná v prostorách k tomuto účelu vhodných. O místě konání všech aktivit, které organizace realizuje, jsou pěstouni včas informováni. 

Organizace poskytuje také ambulantní služby klientům-pěstounům, s pracovnicemi je možné domluvit předem schůzku, v souladu s časovými možnostmi klienta. Při konzultaci s odborníky je samozřejmostí DŮVĚRNOST JEDNÁNÍ. Je možnost konzultací s rodinnými a párovými poradci, psychology, či s dětským psychiatrem. Konzultace probíhají většinou v odpoledních hodinách, buď v prostorách poradny – pro pěstouny z Náchoda a okolí, pro pěstouny z Broumova a okolí zajišťujeme možnost konzultací v prostředí poradenské místnosti Centra pro rodinu v Broumově-Velké Vsi.

V případě potřeby je možná konzultace v domácnostech klientů. Pro tyto případy je zde vybavení pro práci v terénu – pracovník je vybaven služebním vozem, mobilním telefonem a krabicí, ve které jsou uloženy všechny potřebné pomůcky pro práci s cílovou skupinou.

4 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti organizace

Platnost od: 2. 1. 2013

Organizace informuje cílovou skupinu o své činnosti několika způsoby:
- Všichni, i potencionální zájemci o službu se mohou informovat prostřednictvím telefonického rozhovoru či e-mailové komunikace.
-  Prostřednictvím brožurky
-  Prostřednictvím Internetových stránek
-  Prostřednictvím setkání se sociálními pracovníky z OSPOD, kteří pak informace předávají potencionálním zájemcům o službu
(viz standard č. 11). Na těchto setkáních informuje organizace pracovníky úřadu o své činnosti, způsobech práce a změnách, které případně nastaly. Setkání slouží také k informovanosti pracovníků soc. odborů o dalším průběhu doprovázení pěstounů tak, aby pracovníci byli schopni dalším zájemcům předávat validní a plnohodnotné informace.

Při první návštěvě, kterou již zajišťují konkrétní klíčové pracovnice a dochází k ní zpravidla v místě bydliště pěstouna, nebo po dohodě také v prostorách Manželské a rodinné poradny v Náchodě, jsou účastníkům sděleny potřebné informace o způsobu doprovázení a o nabízených službách. Údaje se týkají průběhu doprovázení, jeho formy, konkrétním obsahu, dodržování mlčenlivosti, způsobů zajišťování podpory a pomoci při výchově a péči o svěřené dítě (návštěvy v rodinách pěstounů), způsobech pomoci při navyšování kompetencí pěstouna formou víkendových setkání, celodenního vzdělávání, dopoledních diskusních klubech pěstounů a různých typech poradenství, které přichází na řadu, pokud se akutně či dlouhodobě nedaří vyřešit individuální a vztahové problémy – ať mezi pěstouny navzájem, vztahy mezi pěstouny a jejich dětmi, vztahy
se širší rodinou, vztahy v prostředí dětského kolektivu, nebo potíže spojené s výchovou či vzděláváním dítěte s postižením. Při individuálním
setkání je žadatelům předána také informační brožurka, ve které jsou všechny nabízené služby přehledně a srozumitelně popsány.

Osoby z cílové skupiny mají možnost kdykoli před podepsáním dohody nahlédnout na naše webové stránky a do tištěné informační brožury, kde jsou základní informace o činnosti organizace. Další možností je kontaktování některého z klíčových pracovníků, čísla jsou k dispozici v informační brožuře. Vnitřní pravidla a postupy jsou k dispozici u pracovníků pověřené osoby organizace (Manželská a rodinná poradna v Náchodě).

Organizace je povinna doprovázení poskytnout všem žadatelům, kteří na základě vlastního rozhodnutí, či doporučení orgánu OSPOD o to požádají a uzavřou s organizací řádnou dohodu o výkonu pěstounské péče. V případě naplnění kapacity – to znamená, pokud překročí počet uzavřených dohod s pěstouny 25, prověří se kapacita dalších klíčových pracovníků, případně je zájemce odkázán na jiné organizace. Výjimkou je střet zájmů zaměstnanců organizace a žadatelů, jak bylo popsáno ve standardu č. 1. V případě specifických situací – např. uzavírání dohod s pěstouny s nějakým druhem postižení, je další postup zajištěn s pomocí dalších odborníků z dané oblasti.

 POSTUP PŘI ODMÍTNUTÍ KLIENTA se uskutečňuje podle konkrétní situace:
-     odkázání zájemce na jinou organizaci, která poskytuje podobné služby v případě naplnění kapacity projektu
-     poskytnutí soc. právní ochrany je odmítnuto v případě, kdy se na společnost obrátí osoba se žádostí o výkon činnosti, na kterou nemá společnost pověření
Organizační struktura organizace pro klienty je graficky zpracována a zveřejněna na webových stránkách a jsou v ní v krátkosti a srozumitelně popsány vnitřní pravidla organizace, která se přímo týkají klientů. Standardy kvality a pověření budou klientům a zájemcům o spolupráci k dispozici na konkrétních pracovištích (viz standard č. 3), ve stručné verzi pak na webových stránkách.

10 Dohoda o výkonu pěstounské péče

Platnost od: 2. 1. 2013

Postup a zásady uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče
1.     Dohoda o výkonu pěstounské péče nemůže být uzavřena s pracovníkem organizace vykonávajícím SPOD.
2.     Před uzavřením dohody je zájemce o službu seznámen se svými právy a povinnostmi plynoucími z uzavřené dohody a informován o službách organizace na osobní schůzce s klíčovým pracovníkem.
3.     Na tomto setkání klíčový pracovník obeznámí klienta jak s organizací, tak i se svou rolí v ní (představí se, objasní své vzdělání a možnosti spolupráce). Stejně tak bude představen i další pracovník, pakliže je na schůzce přítomen.
4.     V rámci této schůzky klíčový pracovník zmonitoruje potřeby pěstounské rodiny.
5.     Klíčový pracovník si v souvislosti s uzavíráním dohody o výkonu pp sjedná schůzku s klíčovou pracovníci OSPOD a zjistí zmonitorované potřeby klienta z pohledu OSPOD.
6.     Pakliže organizace není schopna naplnit potřeby klientů, odkáže ho na jinou organizaci vykonávající podporu pěstounských rodin.
7.     Klíčový pracovník sepíše návrh dohody pěstounské péče a předá ji klientovi a klíčové pracovnici na OSPOD k nastudování.
8.     Pakliže klient s dohodou souhlasí, klíčový pracovník si vyžádá souhlas OSPOD.
9.     V případě souhlasu všech zúčastněných je dohoda podepsána na osobní schůzce. Pakliže jedna strana nesouhlasí s podobou návrhu dohody, je v rámci možností organizace upravena.
10.  Organizace má jednotný obsah dohody (viz příloha č. 6), změny lze provádět pouze v údajích o klientovi. Každá ze smluvních stran dostane po podepsání originál dohody.

Změna údajů o klientovi
Pakliže se vyskytnou okolnosti měnící náležitosti dohody o výkonu pěstounské péče, jsou klientem oznámeny klíčovému pracovníkovi. Klíčový pracovník si v závislosti na získaných informacích může s klientem dohodnout osobní schůzku s cílem získání více informací. Podle obdržených informací klíčový pracovník zajistí u ředitelky organizace dodatek k dohodě o výkonu pp, který změnu pokrývá. Změnou se rozumí například přestěhování klienta. Dodatek je předložen klientovi k prostudování. Souhlasí-li klient, je stvrzena oběma stranami podpisem.

Ukončení spolupráce na žádost klienta
Pakliže klient nechce již dále spolupracovat s organizací, kontaktuje klíčového pracovníka a tuto skutečnost mu oznámí. Klíčový pracovník s klientem dohodne plán ukončení spolupráce – ukončení využívání služeb souvisejících s dohodou. Chce-li klient, klíčový pracovník pomůže klientovi s obeznámením s jinými doprovázejícími organizacemi a sepsáním ukončení spolupráce.

Vypovězení dohody ze strany organizace
Pakliže klient nebude plnit své povinnosti vyplývající z uzavřené dohody v době 12 po sobě jdoucích měsících od uzavření dohody – vzdělávání
v rozsahu 24 hodin, umožňování návštěv v rodině a kontaktu s dítětem v pěstounské péči, má organizace právo s klientem rozvázat spolupráci na návrh klíčového pracovníka po intervizní poradě. Před rozvázáním spolupráce je klient opakovaně kontaktován a obeznámen s neplněním povinností telefonicky. Pokud klient nereaguje, je kontaktován písemnou formou informován o neplnění jeho povinností a o reálné možnosti
ukončení spolupráce. Klíčový pracovník v souvislosti s touto skutečností bude informovat pracovníka OSPOD.

11 předávání informací

Platnost od: 2. 1. 2013

Klienti jsou hned na počátku spolupráce informováni o toku informací mezi klíčovými pracovníky a OSPOD. Je jim vysvětleno, že klíčový pracovník je s OSPOD v pravidelném kontaktu, nicméně pracovníky informuje pouze obecně - o naplňování ustanovení uvedených v individuálním plánu ochrany dítěte nebo běžných záležitostech. Důvěrné informace sdílí klíčový pracovník pouze v případě, že je
ohrožen zdravý vývoj dítěte a jeho bezpečí.
 - průběžná komunikace s OSPOD probíhá formou telefonického a emailového kontaktu. Minimálně jednou za 6 měsíců klíčový
pracovník navštěvuje sociální pracovníky osobně. 
- informaci jiným subjektům systému SPOD podává klíčový pracovník pouze po předchozí domluvě s klientem a s jeho souhlasem, nebo na vyžádání soudu
- důležité písemné záznamy: emailová komunikace, zápisy z jednání na úřadě i v prostorách organizace (formou poznámek psaných ručně) jsou uchovávány na pracovišti zaměstnanců organizace, založeny ve spisech klientů
- písemná zpráva o průběhu výkonu pěstounské péče je podávána klíčovým pracovníkem příslušnému OSPOD minimálně 1x za 6 měsíců, klient je informován o obsahu zprávy, v případě jeho zájmu je mu zpráva předána písemně. Písemná zpráva obsahuje informace o naplňování dohody o výkonu pěstounské péče, o realizaci opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte.
 - vztah zaměstnance organizace a zaměstnance OSPOD je založen na spolupráci a vzájemné důvěře tak, aby docházelo ke smysluplnému doprovázení pěstounské rodiny a současně její kontroly.

Osoby z cílové skupiny jsou o změnách souvisejících s předáním svého případu informovány ústně, při pravidelných návštěvách v rodině,
prostřednictvím klíčového pracovníka nebo jeho týmového pracovníka.

12 Změna situace

Platnost od: 2. 1. 2013

Vzhledem k práci s danou cílovou skupinou je samozřejmý přístup zaměstnanců s respektem k citlivé situaci, ve které se rodiny často nacházejí. Všechny realizované aktivity mají za zastřešující cíl podporu a ochranu dítěte; nejsou však opomíjeny ani potřeby dalších členů širší rodiny (biologičtí a náhradní rodiče, vlastní i nevlastní sourozenci dětí, biologické děti pěstounů, apod.)
PŘÍKLADY DŮLEŽITÝCH ZMĚN SITUACE A NÁVRHY POSTUPU/JEJICH ŘEŠENÍ:
Úmrtí rodiče o situaci s dítětem mluví buď jeho klíčový pracovník, nebo psycholog (zaměstnanec Centra sociální pomoci a služeb). Pozůstalému rodiči i dítěti je nabídnuta také odborná dlouhodobá psychologická podpora. Zaměstnanec nabídne pozůstalému rodiči také schůzku s právníkem a pomoc s vyřizováním záležitostí ohledně pohřbu, pozůstalosti, závěti apod.

Přijetí dalšího / narození vlastního dítěte v rodině poskytující náhradní rodinnou péči.  Jak mluvit se svěřeným dítětem o nové situaci a jak ho na ní připravovat, se mohou pěstouni dozvědět v rámci vzdělávání, mohou jí také rozebírat se svým provázejícím klíčovým pracovníkem.
Ten nabídne pěstounům podpůrné služby a řeší s rodinou praktické aspekty příchodu nového člena rodiny (finanční stránku, úpravu bytu, případně pomáhá s podáním žádosti u NF na vybavení dětského pokoje apod.). Klíčový pracovník také hovoří o nové situaci s již svěřeným dítětem a připravuje ho na ni.

Přechod dítěte z rodiny do ústavní péče Pokud je to možné, klíčový pracovník s dítětem udržuje kontakty i po jeho přechodu do ústavní péče a navštěvuje ho v zařízení. Rodičům je nabídnuta odborná psychologická pomoc, případně schůzka s právním poradcem – v závislosti na jejich potřebách.

Stěhování, změna bydliště. Spolupráce pokračuje bez přerušení dál, pokud se pěstounská rodina přestěhuje do takové vzdálenosti, aby bylo možné vykonávat doprovázení a plnit povinné vzdělávání. V případě, že klient, který má podepsanou dohodu s jinou organizací, změní trvalé bydliště tak, že účast na povinném vzdělávání je problematická, naváže stávající klíčový pracovník kontakt s jeho novým klíčovým pracovníkem a domluví s ním další postup tak, aby pěstoun (popř. celá rodina) mohl nadále využívat vzdělávání a podpůrných služeb.

Změna školy, přechod na střední školu. Spolupráce pokračuje bez přerušení dál. Klíčový pracovník je nadále v pravidelném kontaktu s pěstouny dítěte a nabídne jim pomoc při komunikaci se školou, případně vyřízení formálních záležitostí spojených se změnou školy. O změně také hovoří se svěřeným dítětem.

Dlouhodobá zdravotní neschopnost rodiče nebo pěstouna. Dle zákona přebírá péči o dítě v takovém případě partner pečující osoby. Tato situace se řeší ve spolupráci s OSPOD.  Pokud je důvodem absence jednoho z rodičů vážná nemoc nebo např. dlouhodobá hospitalizace v nemocnici,
je možné rodině nabídnout také terapeutickou podporu. Psychologická pomoc je důležitá, aby se členové rodiny mohli vypořádat s novou náročnou situací a také se připravit na možné varianty. Organizace se zavazuje osobám pečujícím poskytnout podporu při zajištění osobní péče o děti, po dobu, kdy bude osoba pečující vychovávající děti sama, případně obě osoby pečující zároveň uznány za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu, vyšetření či lékařský zákrok, vyřízení dávek souvisejících s pěstounskou péčí), při úmrtí osoby blízké. Podporou při zajištění osobní péče o děti je myšleno - pomoc se zmapováním dostupných zdrojů v širší rodině a komunitě, vytipování, oslovení vhodné osoby, která by mohla dočasně převzít péči o svěřené děti, a koordinace zajištění pomoci. Náklady na stravování dětí či další vzniklé náklady hradí osoby pečující z příspěvku na úhradu potřeb dítěte. 

14 Vyřizování a podávání stížností

Platnost od: 2. 1. 2013
Klienti jsou na začátku spolupráce s organizací seznámeni s možností podání stížnosti na pracovníka k jeho přímému nadřízenému. Dále jsou informování o postupu podání stížnosti a postupu sjednání nápravy.

Postup podání, vyřizování a evidence stížnosti
Klient sám má zodpovědnost za hranice spolupráce s organizací. Tyto hranice jsou dány zákonem a společenskými pravidly slušného chování. Pakliže pracovník takto dané hranice překračuje a klient sám tuto skutečnost pracovníkovi oznámil, má klient právo podat stížnost pracovníkovu nadřízenému tj. jde-li o stížnost na asistenta při zajišťování vzdělávání a s ním souvisejícím hlídáním dětí, je stížnost určena klíčovému pracovníkovi; jde-li o stížnost na klíčového pracovníka, pak je stížnost určena řediteli organizace. Pakliže jde o stížnost na organizaci, pak je směřována krajský úřad Královehradeckého kraje.

Po podání je stížnost vyřízena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů. Ve výjimečných případech, kdy je třeba a) není možné získat vyjádření klienta či zaměstnance z důvodu nemoci b) je třeba vyjádření od jiné osoby, která není zaměstnancem organizace, je možné lhůtu prodloužit až na 60 dní. Je-li stížnost podána na jednání jevící znaky trestného činu nebo jiné závažné skutečnosti, je tato stížnost vyřízena bezodkladně.   
Klient vždy dostane písemné vyjádření k ním podané stížnosti. Toto vyjádření obsahuje postoj ředitelky organizace k nastalé situaci a způsob nápravy.

Všechny stížnosti jsou ředitelkou organizace evidovány, taktéž písemný záznam šetření stížnosti a písemné vyjádření zaslané klientovi. Stížnost bude prošetřena v celém rozsahu, objektivně a bez nadměrné zátěže klienta a s respektem k němu.

Klient může stížnost podat ústně, písemně, elektronicky, anonymně i telefonicky. Všechny žádosti mají stejnou váhu bez
rozdílu jejího podání a jsou vyřízeny dle zmíněných postupů. 

 

Formulář podání písemné stížnosti 

 

 

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB O. P. S.

MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

Hálkova 432, 547 01 Náchod

tel.: 491427 695, 491426 128, mob.: 606962073, 728934 183

e–mail: rod.poradna@csps-hk.cz

 

FORMULÁŘ PRO PÍSEMNÉ PODÁNÍ  STÍŽNOSTI

 

1. Stěžovatel:

Jméno a příjmení: ____________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

 

2. Podnět směřuje proti:

Jméno a příjmení pracovníka:_________________________________________ ___________________________________________________________________

 

3. Předmět stížnosti:

(stručné vylíčení podstatných okolností věci; v čem konkrétně podle Vašeho názoru pracovník pochybil?)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vaše stížnost bude projednána ředitelkou organizace a výsledek šetření Vám bude zaslán do 30 dnů ode dne uvedeného ve stížnosti.

 

Vyrozumění o výsledku šetření mé stížnosti si přeji obdržet (zaškrtněte):

 L  Písemně – na moji adresu: _______________________________________________

______________________________________________________________________

L  e-mailem – na moji e-mailovou adresu:______________________________________

______________________________________________________________________

 

 L  Nevyžaduji vyrozumění

 L  Výsledek šetření mé stížnosti si přeji projednat osobně. Můj telefon:_________________________________________________________________

 

Datum:____________________________Podpis:_____________________________


 

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:

  Mobilní telefon: 728 934 183
  E-mail: jana.huamanova@csps-hk.cz

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa CSPSHarmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Telefon CSPSTelefon: 495 272 242