Centrum sociálních služeb

MASOPUST

Masopustní rej v Harmonii II (více)

OMEZENÝ PROVOZ MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADNY O SVÁTCÍCH

(více)

POMOC PEČUJÍCÍM RODINÁM

Poskytujeme podporu rodinným pečujícím, kteří se starají o své blízké s onemocněním Alzheimerovou chorobou (více)

ALZHEIMEROVA CHOROBA

Jak pomáháme pečujícím (více)

PŘEDNÁŠKA PRO PEČUJÍCÍ DNE 23.11.2017 OD 15.30 HODIN

Pozvání pro všechny, kteří pečují o své blízké s Alzheimerovou chorobou do Harmonie II (více)

PŘÁTELSKÝ DEN V KNIHOVNĚ

(více)

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Doba poskytování pečovatelské služby:

pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.

odpolední služba: 17. hod. - 20.00 hod.

sobota, neděle, svátky: 8.00 - 20.00 hod., služba dle potřeby

Všichni pracovníci Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. chápou tento veřejný závazek jako poslání své práce, ve kterém realizují osobnostní a profesní dovednosti a znalosti ve prospěch společnosti, resp. života seniorů.

Poslání, cíle a cílová skupina

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo chronicky nemocným v tíživých sociálních situacích, kdy si vlastními silami nemohou zabezpečit základní životní potřeby a potřebují pomoc druhé osoby a žijí ve vlastních domácnostech.

Cílem této pomoci je zlepšení kvality  života,  podpora setrvání ve  vlastní domácnosti  co nejdelší dobu, pomoc pečující rodině a zlepšení pocitu bezpečí a jistoty, že starý, nemocný nebo občan se zdravotním postižením nezůstane bez potřebné pomoci v činnostech, které sám již nezvládá a přesto s pomocí služby a péče může zůstat přiměřeně aktivní a žít důstojný život. Cílem je optimální  nastavení sociálních, zdravotních a veřejných zdrojů služeb a to podle aktuálních potřeb uživatelů.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Principy a formy poskytování pečovatelské služby

 • individuální přístup a psychická podpora /uživatel je náš partner pro veškeré dojednávání
 • respektování soukromí a lidských práv / soulad s platnými předpisy a normami
 • uplatňování vlastní vůle uživatele služeb / uživatel si sám rozhoduje o způsobu poskytování služby
 • posilování autonomie / podpora uživatele v jeho rozhodováních
 • vytváření prostředí důvěry a lidského vztahu / osobnostní a profesní předpoklad pracovníků CSPS o.p.s.
 • ochrana práv a důstojnosti uživatele
 • poskytování služby v domácnostech, případně na jiných místech, souvisejících se životem uživatele v domácím prostředí

Formy spolupráce s uživatelem

 • trvalá komunikace s uživatelem
 • poskytování bezplatného sociálního poradenství
 • využívání a zprostředkování dalších veřejných zdrojů pomoci a služeb
 • podpora aktivního života uživatelů
 • spolupráce s uživateli se specifickými potřebami (poruchy zraku, sluchu, demence, atd.)

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY DOMOVINKA

Doba poskytování - provozní doba denního stacionáře Domovinka

pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.

(po dohodě do 17.00 hodin)

Všichni pracovníci Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. chápou tento veřejný závazek jako poslání své práce, ve kterém realizují osobnostní a profesní dovednosti a znalosti ve prospěch společnosti, resp. života seniorů.

Poslání, cíle a cílová skupina

Služby o seniory v denním stacionáři pomáhají  seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo chronicky nemocným v tíživých sociálních situacích, kdy si vlastními silami nemohou zabezpečit základní životní potřeby a potřebují pravidelnou a zvýšenou pomoc druhé osoby, nebo hledají kontakt se svými vrstevníky (a po zbytek dne žijí ve vlastních domácnostech.)

Cílem našich služeb je poskytnutí takové pomoci, která umožní klientům setrvat v domácím prostředí, nebo v péči rodiny co nejdelší dobu. Naší pomocí - službami, péčí, aktivizací a psychickou podporou - chceme uživatelům přispět k zachování jejich navyklému způsobu života, spokojenosti a pocitu jistoty. Pomáháme tak i pečující rodině.

Cílová skupina:

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

Věková struktura:

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Principy a formy poskytování pečovatelské služby

 • individuální přístup a psychická podpora /uživatel je náš partner pro veškeré dojednávání
 • respektování soukromí a lidských práv / soulad s platnými předpisy a normami
 • uplatňování vlastní vůle uživatele služeb / uživatel si sám rozhoduje o způsobu poskytování služby
 • posilování autonomie / podpora uživatele v jeho rozhodováních
 • vytváření prostředí důvěry a lidského vztahu / osobnostní a profesní předpoklad pracovníků CSPS o.p.s.
 • ochrana práv a důstojnosti uživatele

Formy spolupráce s uživatelem

 • trvalá komunikace s uživatelem, dohled, podpora, motivace, povzbuzování
 • poskytování bezplatného sociálního poradenství a podpory uživateli i pečující rodině
 • využívání a zprostředkování dalších veřejných zdrojů pomoci a služeb
 • podpora aktivního života uživatelů
 • aktivní spolupráce s uživateli se specifickými potřebami (poruchy zraku, sluchu, demence, atd.)
 • podpora upevňování a nácviku schopností a dovedností
 • vytváření příjemného a přátelského domácího prostředí v Domovince

Základní pravidla pro poskytování služby v denním stacionáři 

(provozní pravidla obdrží každý uživatel při sepsání smlouvy)

 • služby denního stacionáře  poskytujeme v prostorách zařízení - Domovince
 • žadatel ( nebo rodina, známý, lékař, úřady,....) kontaktuje naši organizaci - viz uvedené kontakty
 • u zájemce o tuto službu v Domovince  provede sociální pracovnice formou rozhovoru sociální šetření (záznam do příslušného tiskopisu)
 • při sociálním šetření jsou zájemci (případně i přítomné rodině) podány veškeré potřebné informace a zodpovězeny otázky, související s poskytovanou službou
 • na základě sociálního šetřeni se zájemcem  je na dojednané služby (mezi zájemcem a CSPS o.p.s.)  uzavřena písemná smlouva, kde jsou určena práva a povinnosti obou stran, druh a frekvence služby, její cena, doba platnosti,  možnost odvolání a možnost podávat stížnosti.
 • uzavřená smlouva může být po dohodě obou stran měněna a to rozšířením nebo zúžením služeb
 • výkon sjednaných služeb provádí pečovatelka - pracovnice sociálních služeb, která je uživateli představena při první návštěvě Domovinky
 • s uživatelem sociální pracovnice sestaví individuální plán péče, podle kterého bude péče prováděna a který může být měněn na základě společného hodnocení (pečovatelka - uživatel), obsahuje společné ujednání (s uživatelem) o způsobu provádění péče, které uživateli vyhovuje
 • klient má právo podávat stížnosti na poskytovanou službu na kontaktní místa, jejichž seznam má k dispozici (provozní pravidla pečovatelské služby)
 • uživatel (nebo jeho rodina) má možnost kdykoliv - v průběhu hlavní pracovní doby se dotazovat nebo záležitosti péče konzultovat na telefonních číslech, které má k dispozici.
 • uživateli, který závažným způsobem narušuje soužití skupiny ostatních uživatelů, nebo má projevy agresivity,  n e l z e  službu Domovinky poskytovat
 • uživatelům Domovinky je  zvýšeně poskytována a zajišťována bezpečnost při výkonů služeb
 • uživatel má právo na přiměřená rizika

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

Poslání společnosti

Posláním CSPS o. p. s. je poskytování odborného sociálního poradenství občanům, kteří se ocitli v náročné sociální a životní situaci. Manželské a rodinné poradny prostřednictvím poskytování informací, doporučení a další pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami a aby plnili optimálně svoji funkci v rodině ve smyslu zásad Zákona o rodině. Výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporují soudržnost rodiny a mezilidských vztahů. CSPS o. p. s. svými službami pomáhá tyto nepříznivé sociální situace zvládat.

Cíl odborného sociálního poradenství a cílová skupina

Cílem je zajistit dostupnou, bezplatnou a odbornou (psychologickou a sociálně právní) pomoc. Cílem je podpora a pomoc člověku, který se ocitl v náročné sociální a životní situaci, k poznání a řešení jejich obtíží tak, aby se dostal do přiměřené psychické a sociální pohody. Cílem je seberealizace a nezávislost uživatelů služby, podpora jejich samostatnosti a posílení jejich sociálního začleňování.

Uživatelem se může stát občan z Královéhradeckého kraje (v případě akutní krize z celé ČR), který pociťuje problémy v těchto oblastech: vztahy v rodině, manželské a partnerské vztahy, rozvodové a porozvodové problémy, mezilidské vztahy, životní krize, nezaměstnanost, hrozící sociální vyloučení, psychiatrická onemocnění (podpůrná terapie).

Principy poskytování odborného sociálního poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sociální statut, je apolitické. Pro uživatele jsou bezplatné, důvěryhodné, odborné, diskrétní, nezávislé, dostupné, respektují individualitu každého uživatele.

Mnaželské a rodinné poradny spolupracují s dalšími návaznými veřejnými a sociálními službami.

Společnost pravidelně a aktuálně informuje veřejnost o svých službách – informační letáky, webové stránky, účastní se komunitního plánování Magistrátu města a poskytuje individuální informace o službách.

 Poslání manželských a rodinných poraden

Naším posláním je poskytování sociálního a psychologického poradenství rodinám s dětmi, manželům, partnerům i jednotlivcům tak, aby se zlepšila jejich schopnost řešit problémy vlastními silami.

Naše cíle

 • zajištění dostupné, bezplatné a odborné pomoci
 • podpora uživatelů v řešení tíživých situací tak, aby dosáhli přiměřené psychické a sociální pohody
 • podpora seberealizace a nezávislosti uživatelů
 • podpora získávání nových dovedností uživatelů tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení nebo ohrožení dětí

Principy naší práce

 • individuální přístup
 • diskrétnost, možnost anonymity
 • odbornost- naši činnost odborně zaštiťuje Asociace manželských a rodinných poradců
 • bezplatnost
 • bezpečné prostředí bez předsudků
 • atmosféra důvěry
 • dodržování etických zásad

Na kvalitu a průběh služby si klienti mohou stěžovat u vedoucí poradny, ředitelky CSPS o.p.s., předsedkyně správní rady, Krajském úřadě nebo u Asociace manželských a rodinných poradců.

Postup podání stížnosti je vyvěšen v poradnách a na požádání ho sdělí každý pracovník poradny.