Centrum sociálních služeb

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby v terénu, které upravují vztah mezi klientem a poskytovatelem.

I. Uživatel pečovatelské služby - jeho práva

 1. Využívat pečovatelskou službu v rozsahu uzavřené smlouvy a svých potřeb, a dle ujednání v individuálním plánu péče, jak bude péče poskytována.
 2. Požádat o změnu rozsahu sjednaných služeb a jejich frekvenci, pokud bude v souladu s kapacitou poskytovatele, a to minimálně 2 dny předem (žádá svoji pečovatelku, schvaluje vedoucí PS).
 3. Nahlížet o své osobní dokumentace a žádat vedoucí okrsku pečovatelské služby o její předložení ( do 48 hodin).
 4. Vypovědět smlouvu o poskytování pečovatelské služby kdykoliv bez udání důvodu.
 5. Znát, jak jsou zpracovávány jeho osobní údaje a jak dlouho jsou tato data uchovávána.
 6. Požadovat změnu klíčového pracovníka, pokud to provozní podmínky dovolí.
 7. Stěžovat si na pečovatelskou službu, na způsob provádění služby – dle níže uvedeného postupu.
  Uživatel (nebo jím pověřená osoba za uživatele) má právo na stížnost na jemu poskytovanou pečovatelskou službu. Stížnost může podávat osobně, telefonicky, písemně, e-mailem,anonymně (schránka na dveřích ředitelky CSPS, o.p.s. v Harmonii II, Souběžná 1746). Se stížností se může obrátit na pečovatelku, sociální pracovnici = vedoucí okrsku peč.služby, koordinátorce sociálních služeb č.tel. 495272242, písemně na adresu Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové, e-mail: csps.hk. @csps-hk.cz. Vyřízení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce, podaná stížnost, ověření její oprávněnosti, přijetí možných opatření je vyřizováno neprodleně, nejdéle do 30 kalendářních dnů. V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením, může tento podat odvolání na tyto orgány: Předsedkyně správní rady CSPS o.p.s., Škroupova 975, 500 02 Hradec Králové, Magistrát města, tř.ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám., 500 03 Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha.
 8. Projevit svoji spokojenost s poskytovanou péčí (ústně, písemně).
 9. Seznámit se se standardy kvality Centra sociální pomoci a služeb o.p.s., které podrobně upravují poskytování pečovatelské služby (lze o ně požádat svoji pečovatelku nebo vedoucí).
 10. Být včas informován o změně poskytnutí služby ze strany poskytovatele.
 11. Využívat bezplatného sociálního poradenství v rozsahu, sjednaném s vedoucím pracovníkem CSPS o.p.s.
 12. Mít k dispozici informační letáky.

II. Uživatel pečovatelské služby – jeho povinnosti

 1. Uhradit poskytnuté služby dle předloženého vyúčtování (faktury), nejdéle do 15.dne následujícího měsíce.
 2. Včas oznamovat změny na požadavek zajištění nebo průběhu služby ( nejméně 1 den předem), na dovoz služebním autem nejméně 3 dny předem, možno i telefonicky. (Neodhlášená a sjednaná služba bude účtována).
 3. Oznamovat své pečovatelce (vedoucí) změny zdravotního stavu, zejména infekční onemocnění, případně jiné hygienické ohrožení domácnosti.
 4. Ctít zásady slušného chování k pracovníkům pečovatelské služby.
 5. Poskytnout prostředky vybavení domácnosti k zajištění služby.
 6. Nepožadovat plnění služby i pro rodinného příslušníka uživatele.

III. Pracovníci Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. (poskytovatel) – jejich povinnosti

 1. Dodržovat dohodnutý čas k zajištění služby s tolerancí 15 minut.
 2. Pokud dojde ze strany pečovatele ke změně dohodnutého času, tuto okolnost uživateli oznámí co nejdříve.
 3. Předkládat dodací list služby ke kontrole a podpisu (nebo je použit terminál pro evidenci spotřebovaného času).
 4. Zachovávat povinnou mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby.
 5. Vytvářet prostředí důvěry, zachovávat lidskou důstojnost a chránit práva uživatele.
 6. Respektovat svobodné rozhodnutí uživatele a podporovat klienta v aktivním přístupu k životu, k zapojování do běžných aktivit.
 7. Podporovat klienta při využívání běžných zdrojů.
 8. Chránit a respektovat soukromí uživatele.
 9. Nepřijímat od uživatele výhody (dary) a postupovat podle Směrnice CSPS.

IV. Pracovníci Centra sociální pomoci a služeb, o.p.s. – jejich práva:

 1. Předat uživatele do péče jinému pracovníkovi, pokud se tento domnívá, že by mohlo dojít k podjatosti při výkonu služby a péče by tak nebyla poskytnuta profesionálně (osobní, pracovní důvody).
 2. Odmítnout úkol, který není předmětem smlouvy (s výjimkou dalšího ujednání o dodatku ke smlouvě).
 3. Odmítnout péči, pokud by se pracovník cítil ohrožen na zdraví, nebo pokud by utrpěl psychickou újmu – verbální nebo fyzická agrese uživatele, agresívní pes.
 4. Změnit dojednaný čas péče z naléhavých provozních důvodů nebo z důvodů jiných okolností (klimatické podmínky, havárie, jiné).
 5. Nakupovat zboží v nejbližší prodejně.
 6. Podle potřeb organizace střídat pečovatele u uživatele.

V. Průběh poskytované služby

 1. Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy a individuálního plánu péče v předem dohodnutém čase (dohoda o potřebách uživatele a kapacitou poskytovatele).
  Smlouvu je možné měnit dodatkem ke smlouvě (rozsah a četnost úkonů).
 2. 1x ročně (nebo dle potřeb na základě změn) se s uživatelem provádí hodnocení individuálního plánu –zda služba naplňuje podporu uživatele.
 3. V individuálním plánu pečovatel – klíčový pracovník zaznamenává změny v rozsahu, způsobu a četnosti péče, a to vždy ve spolupráci s uživatelem. Do individuálního plánu uvádí i podíl podpory rodiny, přátel a osobní zapojení uživatele.
 4. Provedené úkony a spotřebovaný čas je zaznamenáván do dodacího listu nebo je evidován terminálem na základě kódu příslušného úkonu.
 5. Pokud uživatel nedojde sám otevřít, poskytuje pečovatelce klíč od bytu – domu, proti potvrzení o jeho převzetí. Před vstupem do bytu – ještě před odemknutím, pečovatelé dle domluvy zazvoní, před i po odemčení bytu jsou povinni zaťukat a ihned oznamovat, že přichází pracovník pečovatelské služby.
 6. Situace, kdy pečovatel klíče nemá: Pokud klient po zazvonění neotvírá, a po následných zjišťování informací o uživateli u rodiny, sousedů, nebo v nemocnici v případě jeho hospitalizace, volá pečovatel integrované záchranné složky (policie, RZP, hasiči).
 7. klid domácnosti je prováděn v místnosti,kde uživatel pobývá, včetně WC a koupelny, a to úklidovými prostředky uživatele.
 8. Rozúčtování společného nákupu (Harmonie II): Účtujeme celkový spotřebovaný čas, tj. převzetí objednávky v bytě uživatele, převzetí zálohy na nákup, provedení nákupu (čas na cestě a čas v obchodě), rozdělení nákupu mezi jednotlivé klienty, vyúčtování a předání nákupu a zůstatku peněz, uložení nákupu dle pokynu klienta. Celkový čas se potom rozúčtuje mezi jednotlivé uživatele k úhradě služby.
 9. Úhrada dovozu obědů manželskému páru je prováděna každému zvlášť (každý má smlouvu).
 10. Zajištění úklidu 2 pečovateli – účtujeme čas každého pracovníka (náročné úklidy, které nelze provést v jednom pracovníkovi).
 11. Poskytnutí osobní hygieny 2 pracovníky – účtujeme čas jednoho pracovníka.
 12. Cesta za klientem je součástí poskytnutého úkonu, ke kterému je připočítává zkalkulovaný čas v délce 15 minut jako součást celkového času, nezbytného k zajištění úkonu.
 13. Pokud má uživatel sjednanou frekvenci služby „dle potřeby“, musí svůj požadavek oznámit týden dopředu.
 14. 1x ročně provádíme anketu o spokojenosti uživatelů s kvalitou poskytovaných služeb.

Rychlé kontakty

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové, č.tel. 495 272 242, 728 469 327 – sídlo společnosti

 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz