Centrum sociálních služeb

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTECH

Péče o seniory v jejich domácnostech.

Co nabízíme

Poskytování základního sociálního poradenství - zdarma

1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním prostoru

 2.  Pomoc při osobní hygieně

 • základní péče o vlasy a nehty
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

 4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pochůzky nákupy
 • praní a žehlení prádla

 5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod do zaměstnání, do zdravotnického zařízení, na instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Jak uživatelům poskytujeme naše služby

 • žadatel ( nebo rodina, známý, lékař, úřady,....) kontaktuje naši organizaci - viz uvedené kontakty
 • při tomto prvním kontaktu dostane veškeré informace o službách našich i navazujících, případně o komplexním řešení sociální situace
 • se sociální pracovnicí dojedná termín návštěvy v domácnosti za účelem sociálního šetření, sjednání rozsahu, frekvence, ceny služby a datum zahájení
 • následně uživatel obdrží smlouvu o poskytování sjednané služby, společně se sociální pracovnicí vytvoří individuální plán péče, kde bude popsáno, jak bude služba prováděna (individuální plán péče je specifický pro každého uživatele)
 • sociální pracovnice při zahájení péče představí paní pečovatelku, která bude služby zajišťovat
 • za skutečně spotřebovaný čas služeb uživatel obdrží do 10. dne následujícího měsíce vyúčtování za uplynulý měsíc
 • úhrady za služby se platí zpětně
 • úhrady objednaných obědů se platí dopředu

Základní informace pro poskytování služby

(provozní pravidla obdrží každý uživatel při sepsání smlouvy)
 • pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů nebo na místech se službou souvisejících (např. doprovod k lékaři, na úřad..)
 • u zájemce v bytě provede sociální pracovnice sociální šetření (záznam do příslušného tiskopisu)
 • při sociálním šetření jsou zájemci (případně i přítomné rodině) podány veškeré potřebné informace a zodpovězeny otázky
 • na základě sociálního šetření v domácnosti zájemce je na dojednané služby (mezi zájemcem a CSPS o.p.s.) je uzavřena písemná smlouva, kde jsou určena práva a povinnosti obou stran, druh a frekvence služby, její cena, doba platnosti,  možnost odvolání a možnost podávat stížnosti.
 • uzavřená smlouva může být po dohodě obou stran měněna a to rozšířením nebo zúžením služeb
 • výkon sjednaných služeb provádí pečovatelka - pracovnice sociálních služeb, která je uživateli představena
 • s uživatelem sociální pracovnice sestaví individuální plán péče, podle kterého bude péče prováděna a který může být měněn na základě společného hodnocení (pečovatelka - uživatel)
 • klient má právo podávat stížnosti na poskytovanou službu na kontaktní místa, jejichž seznam má k dispozici (provozní pravidla pečovatelské služby)
 • uživatel (nebo jeho rodina) má možnost kdykoliv - v průběhu hlavní pracovní doby se dotazovat nebo záležitosti péče konzultovat na telefonních číslech, které má k dispozici.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz