Centrum sociálních služeb

DOMOVINKA - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

Denní pobyt seniorů, služba rodinám, které o své blízké pečují po zbytek dne.

Co nabízíme

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při podávání jídla a pití

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy?

4.  Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovní činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora sociálního začleňování

6.  Sociálně terapeutické činnosti

 • podpora udržení nebo rozvoje sociálních dovedností a schopností

7.  Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů 

Jak uživatelům poskytujeme naše služby

 • žadatel ( nebo rodina, známý, lékař, úřady,....) kontaktuje naši organizaci - viz uvedené kontakty
 • při tomto prvním kontaktu dostane veškeré informace o službách našich i navazujících, případně o komplexním řešení sociální situace
 • se sociální pracovnicí dojedná termín návštěvy v domácnosti za účelem sociálního šetření, sjednání rozsahu, frekvence, ceny služby a datum zahájení
 • následně uživatel obdrží smlouvu o poskytování sjednané služby, společně se sociální pracovnicí vytvoří individuální plán péče, kde bude popsáno, jak bude služba prováděna (individuální plán péče je specifický pro každého uživatele)
 • sociální pracovnice při zahájení péče představí paní pečovatelku, která bude služby zajišťovat
 • za skutečně spotřebovaný čas služeb uživatel obdrží do 10. dne následujícího měsíce vyúčtování za uplynulý měsíc
 • úhrady za služby se platí zpětně
 • úhrady objednaných obědů se platí dopředu

Základní informace pro poskytování služby

 • Služby poskytujeme ve dvou stacionářích  ( HarmonieII a Zámostí).
 • Zájemcům nabízíme prohlídku denních stacionářů.
 • Sociální pracovnice sepíše se zájemcem o službu v denním stacionáři sociální šetření, při kterém poskytne veškeré informace o provozu této služby a poskytne další sociální poradenství, zodpoví všechny další dotazy.
 • Na základě sociálního šetření a rozsahu sjednaných služeb je uzavřená písemná smlouva, kde jsou definována práva a povinnosti obou stran, druh a frekvence služby, její cena, doba platnosti, možnosti podávání stížností a odvolání. Smlouva může být měněna.
 • Výkon sjednaných služeb poskytuje odborná pečovatelka, která je uživateli představena. S uživatelem sestaví individuální plán péče, ve kterém je popsán způsob provádění péče, osobní zájmy, koníčky, zvyklosti a zájem o zapojení do aktivizačních činností
 • Uživatel nebo  pečující rodina má možnost kdykoliv v průběhu pracovní doby se dotazovat či konzultovat otázky péče.
 • Stravování zajišťujeme formou oběda ( v jídelně ) a dále formou pitného režimu, nebo svačiny, kterou si klient přinese z domu.
 • Ostatní osobní věci klient přiváží z domu. Je vhodná náhradní oděv, inkontinentní pomůcky, přezůvky, a další.
 • KONTAKTNÍ INFORMACE

  Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
  Harmonie II
  Souběžná 1746
  500 12 Hradec Králové

  Telefon/fax:
  495 272 242, 495 272 123
  Mobilní telefon: 728 469 327
  E-mail: csps.hk@csps-hk.cz